اسم با ف

اسم پسر با ف

لیست نام پسر ایرانی با حرف ف

اسم با ف
نام پسر با ف
ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱فؤاد عربی دل، قلب
۲فائز عربی فایز، نایل، رستگار
۳فائض عربی فایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
۴فاتح عربی پیروز
۵فاتک اوستایی، پهلوی معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی
۶فاران عبری معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
۷فارد عربی یگانه، تنها، تک، یکه
۸فاروق عربی تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
۹فاضل عربی دارای فضیلت و برتری در علم
۱۰فاطر عربی آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
۱۱فاطن عربی زیرک، دانا، آگاه
۱۲فایز عربی نایل، رستگار
۱۳فایض عربی فیض رسان، فایده بخش
۱۴فایق عربی فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده
۱۵فتاح عربی گشاینده، از نامهای خداوند
۱۶فتح الدین عربی پیروزی در دین
۱۷فتح الله عربی پیروزی خدا
۱۸فتحعلی عربی مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
۱۹فتوت عربی اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت
۲۰فخرالدین عربی سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسع گرگانی
۲۱فخرالملک عربی مایه سربلندی و افتخار سرزمین
۲۲فداک عربی نام روستایی در حجاز
۲۳فراست عربی زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
۲۴فرام عبری معرب از عبری، تندرو
۲۵فرانسیس انگلیسی آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی
۲۶فراییم عبری معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
۲۷فرج عربی گشایش در کار
۲۸فرج الله عربی گشایشی از جانب خداوند
۲۹فرجاد اوستایی، پهلوی فاضل و دانشمند
۳۰فرحان عربی شادان، خندان
۳۱فرحت عربی شادی، شادمانی
۳۲فرخ زات اوستایی، پهلوی صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
۳۳فرخ یسار فارسی,عربی فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک
۳۴فردان عربی یکتا، یگانه
۳۵فرش آورد فارسی,عربی فرش (عربی) + آورد (فارسی)، فرشید ورد
۳۶فرشاسب اوستایی، پهلوی دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
۳۷فرصت عربی زمان، وقت
۳۸فرض عربی آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان
۳۹فرقان عربی جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم
۴۰فرقد عربی هر یک از دو ستاره فرقدین
۴۱فروهر اوستایی، پهلوی در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
۴۲فرهام اوستایی، پهلوی نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
۴۳فرهود عربی پسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده، این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است.
۴۴فرید عربی یکتا، یگانه، بی نظیر
۴۵فریدالدین عربی آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری
۴۶فریدالزمان عربی آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است.
۴۷فریدون اوستایی، پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
۴۸فصیح عربی دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام اسم دختر
۴۹فصیح الدین عربی دارای روشنی و فصاحت در دین
۵۰فصیح الزمان عربی آن که در زمان خود در فصاحت از همه والاتر است.
۵۱فصیح الملک عربی آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است.
۵۲فضل عربی برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت
۵۳فضل الله عربی لطف و توجه خداوند
۵۴فضیل عربی دارای فضل
۵۵فکرعلی عربی آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است.
۵۶فلق عربی سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم
۵۷فلک الدین عربی نام طایفه ای از کردان
۵۸فور هندی از شخصیتهای شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی
۵۹فیاض عربی جوانمرد و بخشنده
۶۰فیض الله عربی لطف و محبت خداوند
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ف