نام پسر با ت

اسم پسر با ت

لیست نام پسر ایرانی با حرف ت

نام پسر با ت
نام پسرانه با ت اسم پسر از ت
ردیفاسم پسر ریشه ناممعنی اسم
۱تاج الدین عربی  آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
۲تارح عبری  نام پدر ابراهیم (ع)
۳تارخ عبری  اسم پدر حضرت ابراهیم (ع)
۴تایماز ترکی  خطاناپذیر
۵تراب عربی  خاک
۶ترخان ترکی در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است.
۷تقدیر عربی سرنوشت
۸تقی عربی  پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
۹تکش ترکی  نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
۱۰تکین ترکی تگین، پهلوان، دلاور
۱۱تگین ترکی تکین، پهلوان، دلاور
۱۲تمیم نام عربی  دارای خلقت تمام
۱۳توحید عربی  یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی، اعتقاد به وحدانیت خدا
۱۴تور اوستایی،
پهلوی 
 از شخصیتهای شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
۱۵تورال ترکی جاوید، همیشه زنده، پهلوان
۱۶تورج اوستایی،
پهلوی
 نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۷توسن ترکی  اسب سرکش
۱۸توفیق عربی  موفقیت، کامیابی 
۱۹توما یونانی  تؤام، همراه، نام یکی از حواریون عیسی (ع)
۲۰توماج اسم ترکی چرمی رنگین و خوش بو
۲۱تیگران ارمنی  نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
۲۲تیمور ترکی  اسم سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
۲۳تیمورتاش ترکی  نام یکی از طوایف ترک 
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ت