اسم پسر با ش

اسم پسر با ش

لیست نام پسر ایرانی با حرف ش

اسم با ش
اسم پسر ایرانی با ش

شامل اسم های پسرانه زیبا (ترکی، عربی و …) با حرف ش

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱شادتگینفارسی، ترکیشاد (فارسی) + تگین (ترکی) = پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه.
۲شادلی عربی نام چندتن از بزرگان عرب
۳شادنعربیاسم پسرانه به معنی بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو، بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادر است.
۴شار عربی عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (منطقه ای در عربستان کنونی).
۵شارایلآشوریخدای پادشاه.
۶شارو کردی بازمانده یا پنهان.
۷شاروسینآشوریپادشاه مقدس.
۸شاعی عربی شیعی.
۹شاکرعربیشکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است.
۱۰شاکل عربی شبیه و مانند
۱۱شاملعربیحاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز.
۱۲شانلی عربی، ترکی شان (عربی) + لی (ترکی)، مشهور، پرافتخار، شایان تحسین و مایه افتخار. توجه کنید که در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. شانلی یعنی افتخار آمیز. معروف.
۱۳شانیاهندیاسم پسر به معنی کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم، ثابت قدم.
۱۴شاویس فارسی، عربی شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است).
۱۵شاه محمدفارسی، عربیشاه (فارسی) + محمد (عربی)، اسم نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه نیز بوده است.
۱۶شاه مراد فارسی، عربی شاه (فارسی) + مراد (عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو .
۱۷شاه هژبرفارسی، عربیشاه (فارسی) + هژبر (از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن .
۱۸شاهارا آشوری حافظ شب های روزه داران 
۱۹شاهدعربیزیبارو، محبوب، معشوق
۲۰شاهر عربی مشهور، معروف، نامی
۲۱شاهسوناسم ترکیشاه (فارسی) + سون (ترکی) = شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران.
۲۲شاهقلی فارسی، ترکی شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه.
۲۳شاهمیرفارسی، عربیشاه (فارسی) + میر (عربی)، امیرشاه، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی.
۲۴شایار کردی وزیر (نگارش کردی: شایار)
۲۵شایرایاآشوریستاره ناهید
۲۶شبلی عربی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
۲۷شبناعبریجوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
۲۸شبیر عربی اسم پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
۲۹شجاع الدینعربیآن که در دفاع از دین شجاع است.
۳۰شجاع الملک عربی آن که در دفاع از کشور شجاع است.
۳۱شدادعبرینام فرزند عاد (ع)
۳۲شرف عربی بزرگواری، برتری 
۳۳شرف الدینعربیموجب آبروی دین و آیین
۳۴شرف الزمان عربی موجب بزرگی عصر و روزگار 
۳۵شریفعربیارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان .
۳۶شریف الدین عربی دارای دین و آیین پاک 
۳۷شعبانعربینام ماه هشتم از سال قمری
۳۸شعیب عبری توشه دان، نام پدر همسر موسی (ع)، نام کوهی در یمن 
۳۹شفاعربیبهبود یافتن از بیماری، تندرستی
۴۰شفیع عربی شفاعت کننده، پایمرد 
۴۱شقیقعربینام یکی از سرداران علی (ع)
۴۲شکرالله عربی سپاس خد ارا 
۴۳شکرعلیعربی(به ضم شین) عربی مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)
۴۴شکور عربی بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند 
۴۵شکیلعربیزیبا، پسر خوش چهره
۴۶شلیخا عبری سریانی نام یکی از حواریون عیسی (ع) 
۴۷شماسسریانیخادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی.
۴۸شمس عربی خورشید، اسم بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۹شمس الدیناسم عربیآفتاب دین، نام دو تن از پادشاهان آل کرت.
۵۰شمس الهدی عربی خورشید هدایت 
۵۱شمعونعبریشنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)
۵۲شمیل عربی باد شمال، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس.
۵۳شمینهآشوریحاصلخیز، برکت یافته.
۵۴شوان کردی گله بان، چوپان
۵۵شورعلیفارسی، عربیشور (فارسی) + علی (عربی) مرکب از شور (هیجان ) + علی (بلندمرتبه)
۵۶شوق علی عربی مرکب از شوق (هیجان) + علی (بلند مرتبه)، آنکه شوق دیدن حضرت علی (ع) را دارد.
۵۷شهابعربیشعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار، شهاب معنی پادشاه آبها نیز می‌دهد.
۵۸شهاب الدین عربی آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی.
۵۹شهرتاشفارسی، ترکیشهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری.
۶۰شهیر عربی معروف، نام آور، نامدار
۶۱شیبانعربیاز قبایل عرب
۶۲شیبت عربی سفیدی مو، پیری
۶۳شیثعبرینام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت.
۶۴شیراحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + احمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + احمد (ستوده).
۶۵شیرعلیفارسی، عربیشیر (فارسی) + علی (عربی) ، مرکب از شیر (شجاع) + علی (بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه.
۶۶شیرمحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + محمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + محمد (ستوده).
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ش

اسم پسر با ش
نام پسرانه با حرف ش