نام پسر با ک

اسم پسر با ک

فهرست نام پسر ایرانی با حرف کاف

اسم های پسر با ک که بیشترشان ریشه عربی دارند و اسم پسر مذهبی محسوب می شوند. اما در این بین اسم کاوه را نیز مشاهده می کنید. اسمی که ریشه اوستایی دارد. در صفحه اول اسامی پسرانه با کاف دیدیم که خیلی از نام های پسر با ک برگرفته از نام کاوه هستند. یا ارتباطی با این اسم دارند. مثل اسم کاوان، کارن، کابی.

نام پسر با ک
اسم پسر ایرانی با ک

اسامی پسرانه ایرانی با ک

ردیفاسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱کادعبرینام پسر یعقوب (ع)
۲کارانوس یونانی از سرداران سپاه اسکندر مقدونی
۳کاروارمنینوید دهنده، اسم ارمنی برای پسر
۴کاظم عربی فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
۵کافی الدینعربیلایق و کارآمد در دین
۶کال پارتی نام همسر شرمیون
۷کاملعربیبی عیب، بی نقص، به کمال رسیده
۸کاوه اسم اوستایی، پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش
۹کرام الدینعربیبزرگوار دین
۱۰کردعلی فارسی، عربی کرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه)
۱۱کرماسم عربیبزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
۱۲کرم الله عربی بخشش و لطف خداوند
۱۳کریشناسنسکریترباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو
۱۴کریم عربی بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند
۱۵کساعربیعبای ضخیم
۱۶کلیم عربی هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
۱۷کلیم اللهعربیآن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)
۱۸کمال عربی بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی
۱۹کمال الدینعربیکامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد
۲۰کمال الملک عربی آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری
۲۱کمیلعربینام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
۲۲کیسان نام عربی لقب مختار ثقفی 
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ک

که شامل اسم های پسرانه با حرف ک که ریشه فارسی دارند هست.