اسم پسر با ل

اسم پسر با ل

اسم پسر فارسی با حرف ل

اسم پسر با ل
اسم پسر با ل نام پسرانه با حرف لام
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱ لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه.
۲ لاوین اسم منطقه ای مرزی در مغرب ایران. بررسی کامل: اسم لاوین.
۳ لنا نمکین – مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی. توجه شود که اسم لنا در حال حاضر فقط برای فرزند پسر مورد تایید ثبت احوال کشور است. بررسی کامل: اسم لنا.
۴ لنبک از شخصیت های شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۵ لواده از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی.
۶ لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی.
۷ لهراسب لهراسپ، به معنی صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی.
۸ لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیت های شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی.
۹ لیبرا طلا، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل ۶۵ مثقال یا ۳۲۸ گرم بوده است.
www.NameFarsi.com

◄ ادامه در: اسم پسر ایرانی با ل

اسم پسرانه با ل
اسم پسر فارسی با حرف ل