نام پسر با ت

اسم پسر با ت

لیست نام پسر ایرانی با حرف ت

نام پسر با ت
نام پسرانه با ت اسم پسر از ت
ردیفاسم پسر ریشه ناممعنی اسم
۱تاج الدینعربی آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
۲تارح عبری  نام پدر ابراهیم (ع)
۳تارخعبری اسم پدر حضرت ابراهیم (ع)
۴تایماز ترکی  خطاناپذیر
۵ترابعربی خاک
۶ترخان ترکی در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است.
۷تقدیرعربیسرنوشت
۸تقی عربی  پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
۹تکشترکی نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
۱۰تکین ترکی تگین، پهلوان، دلاور
۱۱تگینترکیتکین، پهلوان، دلاور
۱۲تمیم نام عربی  دارای خلقت تمام
۱۳توحیدعربی یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی، اعتقاد به وحدانیت خدا
۱۴تور اوستایی،
پهلوی 
 از شخصیتهای شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
۱۵تورالترکیجاوید، همیشه زنده، پهلوان
۱۶تورج اوستایی،
پهلوی
 نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۷توسنترکی اسب سرکش
۱۸توفیق عربی  موفقیت، کامیابی 
۱۹تومایونانی تؤام، همراه، نام یکی از حواریون عیسی (ع)
۲۰توماج اسم ترکی چرمی رنگین و خوش بو
۲۱تیگرانارمنی نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
۲۲تیمور ترکی  اسم سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
۲۳تیمورتاشترکی نام یکی از طوایف ترک
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ت