نام پسر با ت

اسم پسر با ت

لیست نام پسر ایرانی با حرف ت

نام پسر با ت
نام پسرانه با ت اسم پسر از ت
ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ تاج الدین عربی  آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
۲ تارح  عبری   نام پدر ابراهیم (ع)
۳ تارخ عبری  اسم پدر حضرت ابراهیم (ع)
۴ تایماز  ترکی   خطاناپذیر
۵ تراب عربی  خاک
۶ ترخان  ترکی  در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است.
۷ تقدیر عربی سرنوشت
۸ تقی  عربی   پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
۹ تکش ترکی  نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
۱۰ تکین  ترکی  تگین، پهلوان، دلاور
۱۱ تگین ترکی تکین، پهلوان، دلاور
۱۲ تمیم  نام عربی   دارای خلقت تمام
۱۳ توحید عربی  یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی، اعتقاد به وحدانیت خدا
۱۴ تور  اوستایی،
پهلوی 
 از شخصیتهای شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
۱۵ تورال ترکی جاوید، همیشه زنده، پهلوان
۱۶ تورج  اوستایی،
پهلوی
 نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۷ توسن ترکی  اسب سرکش
۱۸ توفیق  عربی   موفقیت، کامیابی 
۱۹ توما یونانی  تؤام، همراه، نام یکی از حواریون عیسی (ع)
۲۰ توماج  اسم ترکی  چرمی رنگین و خوش بو
۲۱ تیگران ارمنی  نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
۲۲ تیمور  ترکی   اسم سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
۲۳ تیمورتاش ترکی  نام یکی از طوایف ترک
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

نام پسر فارسی با ت