معنی اسم کیوان

کیوان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم کیوان در ثبت احوال ایران

معنی کیوان Keyvan name meaning

کیوان یعنی: سیاره زحل، در گذشته به مجاز آسمان نیز معنی شده است، به معنای محافظ پادشاه و پادشاه جهان نیز آمده است. اسم پسر فارسی با ک که جزو نام های ایرانی در منظومه شمسی است. برخی معتقدند که کیوان از دو بخش “کی” + “وان” تشکیل شده است. کی به معنی شاهنشاه است و “وان” به معنای هستی و جهان. به همین دلیل نام سیاره زحل به استنباط حلقه زیبای همچون تاج زحل در فرهنگ اساطیری کهن و نجوم کهن پادشاه گیتی نام گذاری و با بخش اول “کی”به معنای شاه و بخش دوم “وان” به معنای گیتی نام گذاری گردید و زحل را کیوان خواندند.

درباره سیاره کیوان

در صورت تمایل درباره سیاره زیبای کیوان بیشتر بدانید: کیوان (زحل Saturn)

ریشه اسم کیوان

ریشه نام کیوان فارسی است.

در ادامه خواهید دید: معنی اسم کیوان در ثبت احوال. اسم کیوان به انگلیسی. اسم کیوان در سریال کیمیا اسم کیوان به انگلیسی چگونه نوشته می شود؟ معنی واژه رخ عکس اسم کیوان. عکس نوشته اسم کیوان به انگلیسی.

بیشتر بخوانید