مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسر شیک

معنی اسم سورن

معنی نام سورن

معنی و ریشه دقیق اسم سورن

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سورن اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که از آنجا که کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سورن یک نام پسر ۴ حرفی زیبا و خوش آوا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

سورن

معنی اسم سورن

در ادامه درباره اسم سورن بیشتر بخوانید:

Continue reading

معنی اسم رایبد

معنی نام رایبد

معنی و ریشه دقیق اسم رایبد

همانطور که در قسمت اسم های پسر با ر در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی نوشته ایم، اسم رایبد اسم فارسی اصیل پسرانه است. اسم فارسی پسرانه با معنی خیلی زیبا با حرف ر؛ اسم رایبد هم مثل خیلی نام ها از آنجا که در این سال ها خیلی کم برای نامگذاری استفاده شده است این روزها یک اسم پسر جدید از دید خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

رایبد

معنی اسم رایبد

توضیحات تکمیلی درباره نام رایبد را در ادامه بخوانید:

Continue reading

معنی اسم اهورا

معنی نام اهورا

معنی و ریشه دقیق اسم اهورا

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم اهورا اسم پسرانه فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “آ” و حرف ه میانی؛ یک اسم پسر ۵ حرفی است. اسم اهورا چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

اهورا

معنی اسم اهورا

توضیحات تکمیلی درباره نام اهورا در ادامه بخوانید:

Continue reading