اسم پسر با ق

اسم پسر با ق

اسم پسر فارسی با حرف ق

لیست اسامی پسرانه فارسی با حرف قاف

شامل نام های پسرانه فارسی با حرف قاف. که البته اسم های فارسی با ق انگشت شمار هستند. طبق نظر مشاوره اسم نام فارسی اسامی با ق به لحاظ آوایی تلفظ خوشایند برای انتخاب اسم امروزی ندارند. به همین دلیل هم محبوبیت کمتری دارند. اما شناخت این نام ها و معنیشان برای علاقمندان مفید خواهد بود.

اسم پسر با ق
اسامی پسرانه با ق

نام های پسرانه با ق

ردیف نام فارسی  معنی اسم پارسی
۱ قابوس  معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار.
۲ قالوس  از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی.
۳ قباد  از شخصیت های شاهنامه، نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر؛ شخصیت های معروف ایران باستان را بشناسید.
۴ قلندر  هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه (درویش مسلک) و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند.
www.NameFarsi.com

اسم قارن (کارن)

بد نیست در اینجا و لیست اسم پسر با ق به نام قارن (اسم اوستاییپهلوی) نیز اشاره کنیم که معادل نام کارن امروزی هست. نامی که در دهه اخیر بسیار محبوب برای نامگذاری فرزند پسر شده است و در جدول صفحه بعدی به همراه سایر نام های پسرانه با حرف ق قرار دارد.

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ق

نظرسنجی اسم

بین اسم های پسر با حرف قاف انتخاب شما کدام اسم هست؟ در قسمت نظرات بنویسید.