امیتیدا آمی تیدا

معنی اسم آمیتیدا

معنی نام آمی تیدا

معنی و ریشه دقیق اسم آمیتیدا

همانطور که در قسمت اسم دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آمیتیدا یک اسم دختر ایرانی اصیل و خاص با فراوانی خیلی کم است. آمی تیدا چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر مادرها محسوب می شود.

امیتیدا آمی تیدا
معنی اسم آمیتیدا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آمی تیدا را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید