اسم پسر با ل

اسم پسر با ل

اسم پسر فارسی با حرف ل

اسم پسر با ل
اسم پسر با ل نام پسرانه با حرف لام
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱لار  نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه
۲لاوین  اسم منطقه ای مرزی در مغرب ایران
۳لنا  نمکین – مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
۴لنبک  از شخصیت های شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۵لواده  از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
۶لهاک  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
۷لهراسب  لهراسپ، به معنی صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
۸لهراسپ  صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
۹لیبرا  طلا، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل ۶۵ مثقال یا ۳۲۸ گرم بوده است.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ل

اسم پسرانه با ل
اسم پسر فارسی با حرف ل