انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم دختر فارسی شروع شونده با "گ"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 گرامیدخت   دختر محترم و عزیز
2 گرانمهر   آن که دارای محبت زیاد است.
3 گردآفرید  دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران وتوران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم
4 گردیه   از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار ساسانی
5 گشتا   بهشت، جنت
6 گل آذین   آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور و زینت گل
7 گل آرا   زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
8 گل آسا   مانند گل اسم دخترانه اصیل
9 گل آویز   مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
10 گل افروز   مرکب از گل + افروز (افروزنده)
11 گل اندام   دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل
12 گل بهار   گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل
13 گل پر   دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
14 گل پرست   دوستدار گل
15 گل پری   زیبا چون گل و پری
16 گل پناه   پناه گل
17 گل تاج  تاجی پر از گل
18 گل جهان   گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان
19 گل دانه   دانه گل
20 گلاب   مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
21 گلابتون   رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
22 گلاسا  مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
23 گلاله   کاکل مجعد، موی پیچیده
24 گلایول   گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف
25 گلباران  برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود
26 گلبان   نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم
27 گلبانو   بانویی زیبا چون گل
28 گلبر   آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است. persian girl names
29 گلبرگ   هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
30 گلبن   بوته یا درخت گل
31 گلبوته   بوته گل
32 گلبیز   گل افشان، گلریز، خوشبو، معطر
33 گلپاد   نگهبان گل
34 گلپونه   گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
35 گلچهر   گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
36 گلچهره  گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام اصیل فارسی
37 گلچین   آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده
38 گلدیس  زیبا مانند گل
39 گلرخ  زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
40 گلرنگ   به رنگ گل
41 گلرو  زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
42 گلریز   گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
43 گلزاد   زاده گل
44 گلزار   گلستان
45 گلسا   گلسان، مانند گل
46 گلسان  گلسا،مانند گل
47 گلستانه   نام روستایی در نزدیکی کاشان
48 گلسر   آن که سر و رویی چون گل دارد.
49 گلشا   بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
50 گلشاد   گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
51 گلشن   گلستان
52 گلشهر   از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی
53 گلشید   گلی که چون خورشید می درخشد.
54 گلفام   به رنگ گل سرخ، گلگون
55 گلفشان   گل افشان
56 گلگون   به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی، همچنین نام اسب لهراسپ پادشاه کیانی
57 گلگونه   گلگون
58 گلنار   گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
59 گلناز   دارای ناز و عشوه ای چون گل
60 گلنام   دارای نامی زیبا چون گل
61 گلندام   گل اندام
62 گلنواز   نوازش کننده گل
63 گلنوش   مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
64 گلی   منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
65 گلیا  منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
66 گلیار   یار و همنشین گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
67 گلین   منسوب به گل، به رنگ گل
68 گندمک   گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی
69 گوهر   سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد
70 گوهرآرا   آراینده گوهر، آراینده جواهر
71 گوهرافروز   افروزنده گوهر
72 گوهربانو   بانوی گرامی و اصیل
73 گوهرتاب   تابنده چون گوهر
74 گوهرتاج  تاجی از گوهر
75 گوهرشاد   دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیرتیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
76 گوهرشید   گوهری درخشان چون خورشید  اسم دختر ایرانی
77 گوهرناز   مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
78 گوهرنگار   مرصع
79 گوهره   نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان
80 گوهرین   جواهرنشان، مرصع
81 گهردخت   دختر دارای اصالت
82 گهرناز   گوهرناز
83 گیتا   گیتی
84 گیتی   جهان، عالم
85 گیتی ناز   آن که موجب فخر و مباهات گیتی است.
86 گیسو   موی بلندسر اسم دختر
87 گیلنار   مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)
88 گیهان   کیهان، جهان، دنیا، گیتی
www.NameFarsi.com


مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی که با حرف گ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما