انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم دختر فارسی شروع شونده با "م"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 ماتیسا  ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
2 ماتینا  گل سرخ در گویش مازندرانی
3 ماجان  معجن، ماهگان، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
4 مادیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
5 مارتا  در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی
6 مامک   مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
7 مامو   نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
8 ماندان   = ماندانا
9 ماندانا   عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
10 مانه   نام روستایی در نزدیکی بجنورد
11 مانیان  دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد - همچنین بی نظیر و بی همتا
12 مانيا  علاقه بسيار زياد
13 ماه آفرید   آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
14 ماه آفرین   آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
15 ماه بانو   زنی که چون ماه می درخشد.
16 ماه به  بهتر از ماه انتخاب اسم دختر
17 ماه پرن   زیبا و لطیف چون ماه و پرند
18 ماه پری   زیبا چون ماه و پری
19 ماه پیکر   آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است.
20 ماه تابان   ماه درخشان و نورانی نامهای اصیل ایرانی
21 ماه جهان   ماه دنیا، زیبای جهان
22 ماه چهره   ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
23 ماه خاتون   بانویی که چون ماه زیباست
24 ماه خانم   (فارسی,ترکی) : ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
25 ماه خدای   نام فرشته ای
26 ماه رخسار   ماهچهر
27 ماه روی   ماهچهر
28 ماه زیور   زیور و زینت ماه
29 ماه شاد  مرکب ازماه + شاد (خوشحال)
30 ماه شید   روشنی و درخشش ماه
31 ماهانه   دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار
32 ماهبد   مرکب از ماه + بد (پسوند اتصاف)
33 ماهپاره   دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه
34 ماهتا   مهتا،مانند ماه
35 ماهتاب   مهتاب
36 ماهتاج  آن که تاج او چون ماه می درخشد.
37 ماهتیسا   در گویش مازندران ماه تنها
38 ماهچهر  ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
39 ماهدخت   دختر زیبا چون ماه
40 ماهدیس   آن که مانند ماه زیباست. اسم فارسی دختر
41 ماهرخ  ماهچهر
42 ماهرو  بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
43 ماهزاد   زاده ماه، زیبا
44 ماهک   ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی
45 ماهکان  منسوب به ماه کوچک، دختری کوچک و زیبا، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است.
46 ماهگل   ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی
47 ماهناز  ناز و زیبا مانند ماه
48 ماهناک   روشنی ماه و مهتاب
49 ماهنوش   آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است.
50 ماهور   نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی
51 ماهوش   مانند ماه
52 ماهویه   ماهوی
53 ماهی   جانوری مهره دار، آبزی معروف
54 ماهین   منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی
55 مدیا   نام همسر آخرین پادشاه ماد
56 مدیسه   نام روستایی در استان اصفهان
57 مرجون   گل میشه بهار
58 مردآوند   نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی
59 مرسده  
60 مرمر   نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود.
61 مرمرین   ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
62 مروا   پهلوی فال نیک و دعای خیر
63 مروارید   نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، دُر، لؤلؤ
64 مژان  نرگس نیمه شکفته
65 مژده   خبر خوش و شادی بخش، بشارت
66 مژگان   مژه ها
67 مستانه   مستی آور، سرخوش و شاد
68 مشکاه  مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند.
69 مشکنک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
70 ملورین  در بلورین، رویه شفاف
71 ملوس   قشنگ، ظریف و خوشگل
72 ملیله   رشته باریک فلزی طلا
73 منا   (نامی اوستایی - پهلوی, فارسی) شایسته شاهی، شایگان
74 منیژه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
75 موژان  موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است.
76 مه پاره   ماهپاره
77 مه پیکر   آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا
78 مه سیما   مه (فارسی) + سیما (عربی)، ماه سیما ماه سیما
79 مه فروز   فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا
80 مه فروغ   پرتو ماه
81 مه گل  ماه گل
82 مه لقا   (فارسی - عربی) مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
83 مه یاس  زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس
84 مها   در گویش مازندران ابر
85 مهبا  همراه ماه
86 مهبان  نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو
87 مهتا   همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
88 مهتاب   نور و روشنایی ماه نام فارسی
89 مهتاج  آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.
90 مهدخت   دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است.
91 مهدخت   دختر بزرگ و سرور
92 مهدیس  شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
93 مهدیسا  منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
94 مهر  محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان ، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی
95 مهرآذر   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آذر (آتش)، از موبدان پارس در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
96 مهرآذین   مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
97 مهرآسا   مانند خورشید
98 مهرآفرید   آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی
99 مهرآگین   همراه با محبت
100 مهرآور   آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت
101 مهرا  منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.
102 مهرافروز   روشن کننده مهر و محبت
103 مهرانا  منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است ، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان ، نام شهری در غرب ایلام
104 مهراندیش   آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است.
105 مهرانگیز   برانگیزاننده محبت و دوستی
106 مهرانه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)
107 مهراوه   مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)
108 مهربان   دارای محبت و عاطفه
109 مهربانو   زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید
110 مهرتا   همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید
111 مهرتاب   آنچه خورشید بر آن می تابد.
112 مهرخ   ماهرخ اسم ایرانی زیبا
113 مهرخ   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
114 مهردخت   دختر خورشید
115 مهردیس   مانند خورشید
116 مهرسا   مانند خورشید
117 مهرشید   خورشید نورانی
118 مهرگان  منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند
119 مهرگل   مرکب از مهر (خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد.
120 مهرناز  زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه
121 مهرنگ  به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو
122 مهرنگار   نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی
123 مهرنوش   شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
124 مهرو   آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
125 مهرو   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین سردار ساسانی
126 مهروز   آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت
127 مهروش   مانند خورشید
128 مهری   منسوب به مهر
129 مهریز  زیباروی کوچک - ماه کوچک
130 مهرین   مهر (خورشید یا محبت) + ین (پسوند نسبت)، نام آتشکده ای در قم
131 مهسا   مانند ماه، زیبا
132 مهسان   مانند ماه، زیبا
133 مهسانه   آن که چون ماه زیبا و درخشان است.
134 مهستی   (فارسی-عربی) : مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
135 مهشاد   مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
136 مهشید   ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
137 مهفام   به رنگ ماه
138 مهکامه   دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا
139 مهلا   دوستانه، آهسته
140 مهلقا  مه لقا، مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
141 مهناز   آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد.
142 مهنور  نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره
143 مهنوش  دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
144 مهنیا  آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده ، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان
145 مهوش   مانند ماه، بسیار زیبا
146 مهیا  منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ
147 مهیاره   آن که از ماه دست بند دارد.
148 مهیتا  زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه (ماه) + ی نسبت + تا تشبیه
149 مهین   مانند ماه
150 مهین   بزرگتر، بزرگترین
151 مهین دخت   دختر بزرگتر
152 میترا  صورتی از واژه "مهر" در زبانهای ایران قدیم، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی‌توان از دید او پنهان داشت؛بدون گذشت درمقابل پیمان شکنان؛ پاسدار راستی
153 میچکا   در گویش مازندران گنجشک
154 میخک   گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی
155 میریام   قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع)
156 میشکا  میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
157 میشی   منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز
158 میگل   مرکب از می (شراب) + گل
159 میلا  یکی از انواع مرغابی ، لک لک
160 مینا   گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ
161 میناز  (اسم فارسی - گیلکی) نازنین من - مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
162 مینو   آسمان، بهشت اسم دخترانه ایرانی
163 مینوچهر   دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی
164 مینودخت   دختر آسمانی، دختر بهشتی
165 مینورام   آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی
166 مینورخ   دارای چهره ای آسمانی و بهشتی
167 مینوزاد   زاده آسمان یا زاده بهشت
168 مینوسرشت   آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد.
169 مینوش   می نوشنده، نوشنده می
170 مینووش   مانند بهشت، زیبا چون بهشت
171 میهن   وطن، زادگاه
172 میهن بانو   بانوی وطن
173 میهن تاج  تاج و سرور وطن
174 میهن دخت   دختر وطن نام فارسی دختر
www.NameFarsi.com


مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی که با میم شروع می شوند.

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما