نام اصیل فارسی

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ق"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 قابوس  معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار
2 قالوس  از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی
3 قباد  از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
4 قلندر  هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند.
www.NameFarsi.com

 

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما