نام اصیل فارسی

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "غ"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 غاتفر   از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه
2 غباد   قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر
www.NameFarsi.com


 

 

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما