نام اصیل فارسی

 

اسم پسر فارسی

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ج"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 جابان   نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
2 جادی  زعفران
3 جامشید   جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
4 جان افروز   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین اسم ایرانی
5 جان افزا   جان افزا
6 جان بخشان   جان بخش
7 جان مهر   مهربان جان
8 جانلی   جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده
9 جانوسیار  جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
10 جانوشیار   جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
11 جانی   جاندار
12 جانیار   یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
13 جاوید   همیشگی، ابدی
14 جاهد   کوشا، ساعی
15 جستان   نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
16 جمشاد   پادشاه بزرگ و شاد
17 جمشید  جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
18 جندل   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
19 جوانشیر   نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
20 جوانوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
21 جویا   جستجو کننده، جوینده
22 جویان   جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
23 جهان   کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
24 جهان آفرین   آفریننده جهان
25 جهان بخش   آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد
26 جهان فر   شکوه جهان
27 جهانبان   نگهبان جهان، خداوند
28 جهاندار   خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
29 جهانسوز   فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است
30 جهانشاد   آن که مردم جهان از او شادند
31 جهانشید   نور و روشنایی عالم
32 جهانشیر   دلاور در جهان
33 جهانفر  کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
34 جهانگشای   تسخیرکننده جهان، فاتح
35 جهانگیر   فتح کننده جهان
36 جهانیار   یاور و یاور مردم جهان
37 جهن  از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما