نام فارسی Farsi names

 

نام دختر

اسم ایرانی دختر (غیر فارسی) شروع شونده با "خ"

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
1 خاشعه عربی   مؤنث خاشع
2 خاطرآسا فارسی,عربی   خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
3 خاطرافروز فارسی,عربی   خاطر (عربی) + افروز (فارسی) شادی بخش
4 خاطرنواز فارسی,عربی   خاطر (عربی) + نواز (فارسی) دلکش، مطبوع
5 خاطره عربی   اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است، یاد، یادبود
6 خالده عربی   مؤنث خالد، پاینده، جاوید
7 خالواش اسم گیلکی   نوعی سبزی معطر
8 خانم ترکی   کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد، مانند: ماه خانم، انم گل
9 خانم گل فارسی,ترکی   خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است.
10 خانوم نام ترکی   خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
11 ختمی اسم عربی   گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد.
12 خجسته لقا فارسی,عربی   خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو نام اصیل دختر
13 خدا نظر فارسی,عربی  کسی که نظرکرده خداست.
14 خدیجه عربی   نام همسر پیامبر(ص)
15 خزر عربی  فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد.
16 خضرا عربی   سبز، سبزه وار، چمن زار
17 خوتکا گیلکی   پرنده ای از نوع مرغابی
18 خوش لقا فارسی,عربی   خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا
19 خیرالنسا عربی   بهترین زنان، لقب فاطمه (ع)
20 خیزران عربی   گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مرطوب، با ساقه های بلند و محکم و برگهای دراز، نام مادر امام محمد تقی (ع)
www.NameFarsi.com

 

برای مشاهده نامهای دختر فارسی که با خ شروع می شوند، اینجا کلیک کنید.

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما