انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم دختر فارسی شروع شونده با "ل"

اسامی دخترانه فارسی با حرف لام

نام های دخترانه زیبای بسیاری هستند که با حرف ل شروع می شوند.

لیست اسامی منتخب و زیبا با حرف لام. نام فارسی دختر با ل:

ردیف نام فارسی  معنی اسم ها
1 لادبن   بوته گل، گلبن
2 لاله   گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
3 لاله چهر   آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد.
4    
5 لاله رخ  لاله چهر، آن که چهره و صورتی سرخ و زیبا چون گل لاله دارد.
6 لاله رخسار  لاله چهر، کسی که صورتش زیبا چون گل لاله است.  نام اصیل فارسی
7 لاله رو  لاله چهر، آن که صورتی زیبا به مثال گل لاله دارد.
8    
9 لاله وش   مانند لاله
10 لاون   نام جایی در شاهنامه
11 لایه   پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور
12 لبخنده   لبخند
13 لبینا   نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
14 لتکا   باغ، باغچه اسم فارسی دختر
15 لعل   معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه
16 لنیا   (فارسی-سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث (فارسی)
17 لوتوس  گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کنار ، نماد مذهب در تمدنهای قدیمی آسیایی و نماد اهورا در زردشت
18 لیان  درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
19 لیانا  بانوی درخشان و زیباروی ، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
20 لیسا   نام روستایی در نزدیکی قزوین اسم دختر
21    
www.NameFarsi.com


مشاهده ادامه نام های دختر ایرانی که با حرف لام شروع می شوند.

 
اینستاگرام نام فارسی

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما