نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ژ"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 ژافه   نام یکی از پسران نوح
2 ژاماسب   جاماسپ
3 ژاو  خالص و چکیده هر چیز
4 ژاییز   ژاییژ
5 ژم   نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
6 ژنگ   ارژنگ
7 ژوبین   نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز ، نام زیبای فارسی
8 ژوپین  ژوبین
9 ژورک   پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک
10 ژیگس   نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
www.NameFarsi.com

 

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما