نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با خ شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 خاتون  لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری انتخاب کرد، لقب زنان اشرافی، بصورت پسوند همراه نام ها می آید و اسم جدیدی می سازد مثل: نرگس خاتون
2 خاتونک   خاتون (بانو) + ک، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز
3 خارا   نوعی سنگ آذرین، اسم یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
4 خارک   نوعی خرمای زرد و خشک
5 خاره   خارا
6 خانم گل   خانم (ترکی) + گل (فارسی) زنی که از لطیف و زیبا چون گل است.
7 خاور   مشرق
8 ختا   نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.
9 ختن   نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است.
10 خجسته   مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
11 خرام   رفتاری همراه با ناز و زیبایی، وفای به وعده، خبرخوش، مژده
12 خرامان   آن که با ناز و تکبر راه می رود.
13 خرشا   خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
14 خرم بانو   بانوی شاد و خوشحال
15 خرم بهار   آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
16 خرم گل   آن که چون گل خرم و با طراوت است.farsi girl names
17 خرمچهر   آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد.
18 خرمدخت   دختر شاد و با طراوت
19 خرمن   توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز
20 خرمناز   زیبا و با طراوت اسم دختر فارسی
21 خرمه   نام همسر مزدک
22 خزان   نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
23 خندان چهر   آن که چهره ای خندان و متبسم دارد
24 خندان گل   آن که چون گل شاداب و باطراوت است.
25 خوبیار   یارخوب
26 خوردیس   مانند خورشید، درخشان
27 خورشید   کره ی سوزان، درخشان که زمین و سایر سیاره های منظومه شمسی حول آن می گردند و نور، گرما و انرژی منظومه شمسی از آن است، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
28 خورشیدبانو   مرکب از خورشید + بانو( ملکه)
29 خورشیددخت   مرکب از خورشید + دخت( دختر)
30 خورشیدرخ   آن که چهره اش چون خورشید می درخشد
31 خورشیدفر   آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد.
32 خورشیدمهر   آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد.نام اصیل فارسی
33 خوروش   تابان و درخشان چون خورشید
34 خوشاب   آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان
35 خوشه  تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند، دسته ای از ستارگان که به نظر می رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه ای که خوشه گندم به دست است.
36 خوشین   خوش و زیبا
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با خ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما