نام پسر از و

نام پسر با و

نام پسر ایرانی با حرف و

نام پسر با و
اسم پسرانه با و

همانطور که مشاهده می کنیم اکثر اسم های پسرانه با حرف واو ریشه کردی و عربی دارند. اسم های عربی که چند سالی است درست یا غلط دید مثبتی نسبت بهشان وجود ندارد. اما اسم های کردی تا حدودی محبوبیت دارند.

ردیفاسمریشهمعنی
۱واتیارکردیسخنگو
۲واثقعربی(در قدیم) دارای اطمینان، مطمئن؛ استوار.
۳واجدعربیدارنده، دارا، از نامهای خداوند.
۴واحدعربییگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.
۵واداآشوریمکان مقدس
۶وادیارکردیاینطور که پیداست، ظاهر امر
۷واراناسم یونانینامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی می دادند.
۸وارتانارمنینام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
۹وارستهرها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیوی، آزاده
۱۰وارشکردیبارش – باریدن باران
۱۱واروناسنسکریتنام یکی از خدایان هندو
۱۲واسپور
۱۳واسععربیاز نام‌ها و صفات خداوند. (در قدیم) وسیع. گستراننده.
۱۴واصفعربیتوصیف کننده.
۱۵واصلعربیاز ریشه و ص ل. وصل کننده.
۱۶وافیعربیبه اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده
۱۷واقدعربیتابناک، مشتعل .
۱۸واقفعربیآگاه، با خبر، مطلع؛ (در فقه، در حقوق)
۱۹والااسم عربیبالا، بالا مقام، عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل.
۲۰والاگهرعربی، فارسیوالا تبار؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل.
۲۱والیعربیحاکم، پادشاه،از نامهای خداوند.
۲۲وامقعربینام مردی که عاشق عذرا بود
۲۳وانیارنام پسرانه و دخترانه کردیبا سواد، فارغ التحصیل، اسم ایرانی این اسم در ثبت احوال ایران به عنوان اسم پسر کردی ثبت می شود.
۲۴واهباسم عربیعطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند.
۲۵وائلعربیطالب رستگاری. (در اعلام) نام چند تن از صحابه و تابعين.
۲۶وتارکردیمقاله، سخنرانی
۲۷وثوقعربیاعتماد، اطمینان
۲۸وجیه اللهعربیدارای قدر و منزلت خداوند
۲۹وحدتعربییگانگی، اتحاد و همچنین به معنی تنهایی
۳۰وحیدعربییگانه، یکتا، بی نظیر
۳۱وحیدالدینعربیبی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران
۳۲وحیدرضاترکیب وحید و رضا
۳۳وخشور(در قدیم) پیغمبر، رسول؛
۳۴ودادعربی(در قدیم) دوستی، محبت .
۳۵ودودعربیبسیار مهربان، از نامهای خداوند.
۳۶ودیععربیآرمیده – جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد
۳۷ورجاونداوستایی، پهلویبلند پایه و برازنده و ارجمند
۳۸وردمعرب از پهلوی(در قدیم) (در گیاهی) گلِ سرخ ؛ گل
۳۹وردا(ورد + ا (پسوند نسبت)) منسوب به وَرد ، ← وَرد .
۴۰وردانشاگردان، مریدان.
۴۱وردینآشوری
۴۲ورزانکردیمحافظ، نگهبان، فصل ها.
۴۳ورزمیارکردیحامی اهورا مزدا
۴۴ورزندهکار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کننده.
۴۵ورزیارکردی
۴۶ورزیرکردیبرزگر
۴۷ورشتاد(= ورستاد)، کمک معاش که به طالبان علم و کارمندان.
۴۸ورشنگکردیآفتاب خوشحال
۴۹ورگراسم کردیبا دوام
۵۰ورگیرکردیمترجم
۵۱ورهرانپهلویبهرام، آتش بهرام، آتشی که در خانه‌ها.
۵۲وسام
۵۳وشماسم مازندرانی و گیلکی
۵۴وصالنام پسرانه و دخترانه عربیرسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب.
۵۵وفانام پسرانه و دخترانه عربیپایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی.
۵۶وفا اندیشفارسی، عربیوفا (عربی) + اندیش (فارسی)، وفاپرورد.
۵۷وفادارعربی، فارسیآن که یا آنچه به تعهد، دوستی پایبند است.
۵۸وقارعربیمتانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال.
۵۹ولااسم عربیدوستی، محبت.
۶۰ولامکردیپیام، پاسخ.
۶۱ولیعربیپدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین.
۶۲ولی اللهعربیدوست خداوند، لقب علی (ع).
۶۳ولیدعربیفرزند ، نام دوتن از خلفای اموی
۶۴ولیدادفارسی، عربیولی (عربی) + داد( فارسی) داده ولی
۶۵ونداآرامیهزوارش است به معنی خورشید
۶۶ونداداوستایی، پهلویخواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
۶۷وندیداد
۶۸وهابعربیبسیار بخشنده، از نامهای خداوند
۶۹وهاجعربی(در قدیم) فروزان ، روشن ؛ (به مجاز) تیز
۷۰وهادعربی(جمع وهده)، جای مطمئن و هموار، زمین پست
۷۱وهبعربیبخشش، عطا، نام پدر آمنه مادر پیامبر (ص)
۷۲وهرز
۷۳ویاماوستاییاز واژه‌ی اوستایی ‘ آئی‌ویامَ
۷۴ویراکردیشجاع
۷۵ویریافارسی، لکی، سنسکریتهمت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد. در لکی به معنی باهوش و آگاه است.
۷۶ویسنام کردیعشیره یکرنگ
۷۷ویستوراوستایی، پهلویگشوده و منتشر شده.
۷۸ویکتورنام پسرانه و دخترانه لاتینپیروزی، پیروز شدن، ظفر یافتن.
۷۹ویگناسم ارمنی
NameFarsi.com

اسم های پسر ایرانی با حرف و

شامل نام های پسرانه کردی، ارمنی، عربی و .. می باشند. در ادامه می توانید اسم های فارسی (پارسی اصیل) با حرف و را مشاهده نمایید:

ادامه: مشاهده نام پسر با و

نام پسر از و
نام پسرانه با و