نام دختر با ت

اسم دختر فارسی با حرف ت

 

ردیف اسم فارسی معنی نام
1تابان چهر  کسی که چهره ای درخشان دارد.
2تابان دخت  مرکب از تابان (درخشان) + دخت (دختر) = دختر درخشان
3تابان رخ  = تابان چهر، آنکه صورتی روشن و درخشنده دارد.
4تابان گل  مرکب از تابان (درخشان) + گل = گل درخشان
5تابان مهر  خورشید تابان، خورشید درخشان
6تابناک  جذاب‎، درخشنده و روشن
7تاتیانا تاتینا، اسم پرنده ای شکاری است.
8تاتینا  = تاتیانی: پرنده ای شکاری
9تاج آفرین  آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
10تاج بانو  ملکه، شاهزاده خانم
11تاج بی بی  ملکه، شاهزاده خانم
12تاج خاتون  ملکه، شاهزاده خانم
13تاج دخت  تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر): شاهزاده، دختر پادشاه
14تاج گل  آن که چون تاجی در رأس گل ها است، دختر زیباروی
15تاج ماه  آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
16تاج مهر  آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، دختر بسیار زیبا  اسم فازسی دختر
17تارا  ستاره
18تارادخت  مرکب از تارا (ستاره) + دخت (دختر)
19تارادیس  مانند ستاره
20تافته  نوعی پارچه ابریشمی
21تاک آفرین  مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)
22تاکدخت  مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)
23تتسگل  نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
24تذرو  قرقاول
25ترانه  سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز، کلامی که روی موسیقی گفته می شود.
26ترگل  گل تازه و شاداب
27ترمه  نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
28ترنج  میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است.
29ترنیان  سبدی که از شاخه های بید می بافند
30تروند  میوه تازه رسیده، نوبر
31تک بانو  بانوی یگانه
32تلکا  در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
33تناز  نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
34تندیس  مجسمه
35تنی  در گویش مازندران شکوفه
36تنی نار  در گویش مازندران شکوفه انار
37توراندخت  مرکب از توران (نام سرزمینی) + دخت (دختر)
38توری  گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد.
39توسا  توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
40توسکا توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
41توکا  پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ نام اصیل فارسی
42تهمینه  نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب اسم ایرانی
43تی تی سا  (نام گیلکی) تیتی (شکوفه) + سا (مانند) = مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
44تی تی گل  (اسم گیلکی) مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
45تی تی نار  (گیلکی) شکوفه انار
46تیارا (اسم لری) تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا
47تیبا عشوه ، فریب ، بازیگوشی
48تیدآ تیدا، دختر خورشید، زاییده خورشید، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده، به معنای دختر زیبارو نیز هست.
49تیراژه  رنگین کمان، قوس قزح
50تیسا  در گویش مازندران به معنای خالص
51تیساگل  در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + گل
52تیساناز  در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا): دختر پاک و زیبا
53تیناب  آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا
54تیهو  پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ت