اسم دختر ترکی با ت

نام ترکی دختر با حرف ت

اسم های ترکی دخترانه که با حرف ت شروع می شوند.

ردیف نام دختر ترکی ریشه اسم ترکی معنی نام ترکی
۱ تاج بی بی فارسی، ترکی ملکه، شاهزاده خانم
۲ تارلا اسم ترکی کشتزار
۳ تامیلا ترکی بخشنده
۴ تانسو ترکی تمیزی، پاکی، زیبایی، زلالی چشمه، هم چنین به معنی شبنم صبحگاهی
۵ تایماز اسم پسر ترکی بی نظیر، بی تا، بی همتا (اسم پسر ترکی مورد تایید ثبت احوال است.)
۶ ترکان ترکی در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف بوده است، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
۷ ترلان ترکی به معنای پرنده ای از خانواده باز شکاری
۸ تلناز ترکی موی قشنگ
کدامیک از اسمهای ترکی دخترانه با حرف ت به نظر شما اسم زیباتری است؟