اسم دختر ترکی با ت

نام ترکی دختر با حرف ت

اسم های ترکی دخترانه که با حرف ت شروع می شوند.

ردیفنام دختر ترکیریشه اسم ترکیمعنی نام ترکی
۱تاج بی بیفارسی، ترکیملکه، شاهزاده خانم
۲تارلااسم ترکیکشتزار
۳تامیلاترکیبخشنده
۴تانسوترکیتمیزی، پاکی، زیبایی، زلالی چشمه، هم چنین به معنی شبنم صبحگاهی
۵تایمازاسم پسر ترکیبی نظیر، بی تا، بی همتا (اسم پسر ترکی مورد تایید ثبت احوال است.)
۶ترکانترکیدر دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف بوده است، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
۷ترلانترکیبه معنای پرنده ای از خانواده باز شکاری
۸تلنازترکیموی قشنگ
کدامیک از اسمهای ترکی دخترانه با حرف ت به نظر شما اسم زیباتری است؟