اسم دختر ترکی زیبا با ش، ص و ط

نام های ترکی دختر با حرف ش، ص و ط

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف شین، صاد و ط شروع می شوند

۱ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید
۲ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۳ شایلی ترکی بی همتا، بی مانند
۴ شایلین ترکی بی همتا
۵ شلاله ترکی آبشار
۶ صاباح ترکی ترکی از عربی صبح
۷ صاباح گل ترکی، فارسی صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل
۸ طرلان ترکی ترلان، نوعی پرنده، باز شکاری
۹ طغاترکان ترکی نام دختر الغ بیک گورکان
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ش، ص و ط به نظر شما اسم زیباتری است؟