اسم دختر با ت

لیست نام دختر ایرانی با حرف ت

 

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
1تابیتاعبری   آهو
2تاپیکاوستایی، پهلوی   درخشان، تابنده، نورانی
3تاج الزمانعربی   کسیکه چون تاج در رأس عصر و دوره زمان است.
4تاج الملکعربی   تاج پادشاهی
5تاج الملوکعربی   تاج شاهان، افسر پادشاهان، هم چنین به معنی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل های زیبای واژگون
6تاج بی بیفارسی، ترکی   ملکه، شاهزاده
7تارلااسم ترکی   کشتزار
8تارمیتاآشوری   بنیان، اساس، پایه
9تالیافارسی، عربی  تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی (به معنای تلاوت کننده) + الف تانیث فارسی = بانویی که قرآن می خواند.
10تاماراآشوری   اسم حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
11تامیلااسم ترکی   بخشنده
12تامیماآشوری   منزه، پاک
13تانسوترکی  تمیزی، زلالی چشمه، پاکی، زیبایی، شبنم صبحگاهی
14تانیافرانسه  ملکه مهربان
15تانیانام کردی  تالار، تهنیا، دختر تنها
16تايمازاسم ترکی  بی نظیر، بی همتا، بیتا
17تبسمعربی  لبخند، خنده بدون صدا، حالتی که لبها هنگام احساس خوشایند می گیرد.
18تحفهعربی   شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
19تحفه گلفارسی، عربی   تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
20ترکانترکی   در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
21ترلانترکی   پرنده ای از خانواده باز شکاری
22ترنمعربی   زمزمه کردن یک نغمه، آواز، نغمه نام دختر ایرانی
23تسنیمعربی   نام چشمه ای در بهشت
24تکتمعربی  نام چاه زم زم، اصرار در کتمان، پنهانکاری زیادی، نام مادر امام رضا (ع)
25تلمالاتین،  انگلیسی  امید و آرزو
26تلنازنام ترکی   موی قشنگ
27تمناعربی  آرزو، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند.
28تمیمعربی   مهره چشم زخم
29تندرفارسی، عربی   تن (فارسی) + در (عربی- به معنی: مروارید) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
30توتیانام هندی   جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند. نام اصیل ایرانی
31توراکینانام مغولی   نام همسر اکتای قاآن مغول
32توراناوستایی، پهلوی   نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است.
33توفانآرامی   طوفان، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا، “توفان” معرب از زبان آرامی است.
34تی تیاسم گیلکی   گیلکی شکوفه
35تی تی ساگیلکی، فارسی  تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، همانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
36تی تی گلگیلکی، فارسی  گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
37تی تی نارگیلکی، فارسی   گیلکی شکوفه انار
38تیارالری، فارسی  تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا، چشم نواز
39تیدااوستایی، پهلوی  دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
40تیناآرامی   گِل، هم ریشه با “طین” عربی است.
41تینوشگیلکی   نوش تو
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ت