نام دختر با ر

اسم دختر با ر

نام دختر ایرانی با حرف ر

اسم های زیبای دختر ایرانی (اوستایی، عربی، فرانسوی و …) با حرف ر

نام دختر با ر
اسم دختر ایرانی با ر

ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم ها
۱رؤیاعربیرویا، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد، وهم، تصاویر، احساسات و افکاری که در حالت خواب بصورت غیر ارادی از ذهن می گذرد.
۲رابعهعربی اسم دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسیار مشهور قرن دوم که از او حکایات و سخنان زیادی نقل شده است.
۳رابواوستایی، پهلویهدیه، پیشکش
۴راحلعربی مهاجر
۵راحلهعربیمؤنث راحل
۶راحیلعبری نام همسر یعقوب (ع) و مادر یوسف (ع)، راحیل یعنی پاک و معصوم و به عربی یعنی مسافر از ریشه رحل؛ توضیحات بیشتر درباره اسم راحیل را بخوانید.
۷رازقیعربیگیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گل های درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس.
۸راشلفرانسه راحیل
۹راضیهنام عربیخشنود، خرسند
۱۰رافععربی بالا برنده، اوج دهنده
۱۱رافعهعربیمؤنث رافع: بالا برنده، اوج دهنده
۱۲رامسیناآشوری نام یکی از خدایان آشور
۱۳رامیلاآشوریخدای بزرگ
۱۴رامیناآشوری بالا
۱۵رانایونانیمصحف رایای انار
۱۶رانیاعربی قرب و نزدیکی، همچنین نام یک گل
۱۷راوکعربیراوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز
۱۸راهین نام کردی آموزنده
۱۹رایانعربینام کوهی در حجاز. توجه کنید که رایان اسم پسر فارسی و بین المللی Rayan نیز هست. این اسم در حال حاضر فقط برای فرزند پسر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۲۰رایحهعربی بوی خوش
۲۱رأفتاسم عربیمهربانی، نرم خویی
۲۲ربابعربی نام سازی است.
۲۳ربابهعربی= رباب: نام ساز
۲۴ربیعهعربی مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی
۲۵رتاجعربیبه کسر ر = دروازه، در بزرگ، در بزرگی که قالبا بسته است و از در کوچکی که در آن تعبیه شده رفت و آمد می کنند.
۲۶رحمهعربی نام همسر ایوب (ع) اسم اصیل ایرانی
۲۷رحیمهعربیمؤنث رحیم، مهربان، با رحم و مروت
۲۸رخامینفارسی، عربی رخام (عربی) + ین (فارسی) از جنس رخام
۲۹رخسانایونانیرکسانه، روشنک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۳۰رداعربی به کسر ر ، چادر، رو انداز، در اصطلاحات رزمی شمشیر یا کمان، همچنین عقل یا خرد نام دختر
۳۱رزفرانسهگلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای مختلف
۳۲رزالاتین نام لاتین گل رز
۳۳رزالینلاتینمانند گل رز
۳۴رزانعربی زن باوقار، بانوی متین، خانم محترم
۳۵رزیتافرانسهگل رز کوچک
۳۶رزین دختفارسی، عربی رزین (عربی) + دخت (فارسی) دختر موقر و متین
۳۷رزیناعربی، فارسیبه فتح ر، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، بانوی با وقار، متین، موقر، خوش فکر، خوش نظر، دختر ساکت، همچنین صمغ و شیره درخت کاج
۳۸رژانکردی روژان، روزها ایام
۳۹رسپینااسم اوستایی، پهلویفصل پاییذ
۴۰رضوانهعربی مؤنث رضوان، بهشت
۴۱رضیهعربیمؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد.
۴۲رعناعربی زیبا، دلفریب، بلند و کشیده، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
۴۳رفیعهعربیمؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۴۴رقیهعربی سحر و افسون، نام یکی از چهار دختر پیامبر (ص) از خدیجه
۴۵رکسانایونانیروشنک، رکسانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۴۶رکسانهیونانی= رکسانا
۴۷رمانعربیانار
۴۸رمانهعربی دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است.
۴۹رمیصااسم عربیام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است.
۵۰روبینالاتین یاقوت قرمز
۵۱روح انگیزفارسی، عربیروح (عربی) + انگیز (فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا
۵۲روحبخشفارسی، عربی روح (عربی) + بخش (فارسی) مفرح، روح انگیز
۵۳روزیتافرانسهرزیتا، گل رز کوچک
۵۴روژ کردی روز
۵۵روژاکردیستاره
۵۶روژاناسم دختر کردی روزها، روزان، هم چنین معنی اسم روژان خورشید و روز هم هست.
۵۷روژانوکردیروز نو، روز تازه، آفتاب تازه سر زده
۵۸روژداکردی طلوع خورشید
۵۹روژیاکردیروز، روشنایی
۶۰روژیارکردی آفتاب، خورشید
۶۱روژینکردیمانند روز، روشن
۶۲روژیناکردی روژین
۶۳روژییارکردیروزگار
۶۴روشنکیونانی از شخصیت های شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۶۵رومیناآشوریمعنی اسم رومینا: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده.
۶۶روناککردی روشن
۶۷رونیکایونانیعامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن
۶۸رویاعربی رؤیا، مجموعه ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی در ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال است.
۶۹ریتایونانیمروارید
۷۰ریجینالاتین با شکوه، ملکه وار
۷۱ریحانعربیگیاهی علفی، کاشتنی و معطر از خانواده نعناع، گیاه خوشبو از سبزی های خوردنی
۷۲ریحانهعربی ریحان نام زیبای عربی
۷۳ریمایونانینام حیوانی است.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ر

نام دختر با ر
نام های دختر با حرف ر