اسم دخترانه با شین

اسم دختر با ش

نام دختر ایرانی با حرف شین

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (عربی، سنسکریت، گیلکی و …) با حرف ش

اسم دخترانه با ش
اسم دختر ایرانی با ش
ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱شاخ نباتفارسی، عربیترکیب شاخ (فارسی) + نبات (عربی)، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی شاعر گرانقدر ایرانی
۲شالیزارگیلکی برنجزار، کشتزار برنج
۳شامیرامآشورینامش بلند باد
۴شاه صنمفارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۵شاه نباتفارسی، عربیشاه (فارسی) + نبات (عربی): نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۶شایلیترکی اسم دختر ترکی به معنی بی همتا
۷شرارهعربیجرقه، درخشش، روشنی
۸شرافتعربی بزرگ منشی، ارزشمندی، بزرگی
۹شریفهعربیمؤنث شریف، عالی، ارجمند، ارزشمند
۱۰شعریعربی نام ستاره ای است.
۱۱شعلهعربیزبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی
۱۲شفیعهعربی مؤنث شفیع، شفاعت کننده
۱۳شفیقهاسم عربیمؤنث شفیق، مهربان
۱۴شقاقلیونانی گیاهی پایا با برگ های معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی
۱۵شقایقاسم عربیگل سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرگ هایش لکه سیاهی هست.
۱۶شکرسنسکریت ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی در منظومه خسرو و شیرین
۱۷شکرانهفارسی، عربیشکر (عربی) + انه (فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری
۱۸شکربانوسنسکریت، عربی (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا
۱۹شکردختسنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین
۲۰شکرنازسنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
۲۱شکرینسنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) = هر چیز شیرین
۲۲شکیلافارسی، عربی شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا، دختر زیباروی
۲۳شلالهاسم ترکیآبشار
۲۴شمایلنام عربی فضایل اخلاقی نیکو، خوبی ها و خصلت های نیکو و پسندیده، محاسن، شکل و صورت
۲۵شمس الملوکعربیخورشید شاهان، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکستان
۲۶شمس ایرانعربی، فارسی شمس (عربی) + ایران (فارسی) خورشید ایران
۲۷شمساعربی، فارسیشمس (عربی) + ا (فارسی)، منسوب یه خورشید
۲۸شمسیعربی، فارسی شمس (عربی) + ی (فارسی) مرکب از شمس (خورشید) + یای نسبت فارسی
۲۹شمیسعربیمصغر شمس
۳۰شمیسهعربی مؤنث شمیس، مصغر شمس
۳۱شمیلاعربی، فارسیشمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
۳۲شمیمعربی بوی خوش
۳۳شمیمهعربیواحد شمیم، یک بوی خوش
۳۴شمیمهآشوری بوی خوش
۳۵شوانهنام کردیگله بان، چوپان
۳۶شهرهعربی مشهور، نامدار و نامور
۳۷شهلااسم عربیدارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده (چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است.
۳۸شیداآرامی عاشق، دلداده، شیفته
۳۹شیراتآشوریآواز، ترانه
۴۰شیلااسم هندی از نامهای متداول هندی نام فارسی
۴۱شیلانمغولیمهمانی، سور
۴۲شیماعربی زنی که روی چانه اش خال دارد، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص)، زن زیبای عرب
۴۳شایلیناسم ترکیبی همتا
۴۴شینااسم کردی قدرتمند
۴۵شرمیلاسنسکریت، هندیمحافظت، نوعی گل (به فتح ش)
۴۶شارمینسنسکریت خجسته فرخنده
۴۷شارمیناسنسکریت،
فارسی
خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۴۸شانااسم کردی باد ملایم
۴۹شاراناسم ترکیگردنبند مروارید. البته اسم شاران در فارسی و در برخی منابع این چنین معنی شده است: شاران = شار + ان. شار = شهر + ان (پسوند مکان). پس شاران یعنی شهرستان. همچنین نام جایی که کراسوس (kerāsus) از اشکانیان شکست خود. شاران مرکز استان پَکتیا در شرق افغانستان. علاوه بر این شاران نام روستایی در شهرستان کرمانشاه نیز هست.
۵۰شمهعربی بوی خوش
۵۱شامانهندیاندازه و پیمانه، نام دهی در شهر دامغان.
۵۲شلیرکردی به فتح شین، شلیل، میوه ای خوشبو، گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو.
۵۳شمیسااوستایی، پهلویشمسا، خورشید، نور و روشنایی در زند و پازند.
۵۴شاینکردی بر وزن فاعل، شاهدانه. شاینا هم اسم دختر است.
۵۵شیلرکردیناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کردستان ایران.
۵۶شهیرهعربی بانوی مشهور، دختر نامدار، معروف
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر با ش

شامل اسم های دخترانه فارسی با حرف شین. برای دوستانی که به دنبال اسم پارسی دختر با ش هستند.

اسم دخترانه با شین
نام دختر با ش