نام دختر با ف

اسم دختر با ف

لیست نام دختر ایرانی با حرف ف

شامل اسم های دختر ایرانی زیبا (اسم های مذهبی عربی و …) با ف

اسم دخترانه با ف
نام دختر با ف
ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱فائحهعربی فایحه
۲فائزهعربی فایزه، رستگار، نایل
۳فائضهعربی فایضه
۴فائقهعربی فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.
۵فاتیماعربی فاطیما، نام شهری است در اروپا که به اعتقاد برخی مسلمانان حضرت فاطمه در آنجا ظاهر شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید: اسم فاطیما
۶فاختهعربی پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
۷فارههعربی دختر زیبا و با نمک
۸فاطمهعربی زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)
۹فاطیماعربی = فاتیما
۱۰فایحهعربی مؤنث فایح
۱۱فایزهعربی = فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار
۱۲فایضهعربی مؤنث فائض
۱۳فایقهعربی مؤنث فائق
۱۴فتانهعربی بسیار زیبا و دل فریب
۱۵فتنهعربی شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده
۱۶فخرآفاقعربی باعث سرافرازی آسمان
۱۷فخرالزمانعربی شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.
۱۸فخرالساداتعربی سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها
۱۹فخرالملوک نام عربی مایه سربلندی و افتخار پادشاهان
۲۰فخرالنسااسم عربی سبب سربلندی زنان
۲۱فخرایرانعربی، فارسی فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران
۲۲فخرجهانعربی، فارسی فخر (عربی) + جهان (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۲۳فخرگلعربی، فارسی فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
۲۴فخریعربی، فارسی فخر (عربی) + ی (فارسی) منسوب به فخر، منسوب به افتخار
۲۵فخیمهعربی مؤنث فخیم
۲۶فراهتعربی شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت
۲۷فرحاسم عربی شادمانی، سرور
۲۸فرح انگیزعربی، فارسی فرح (عربی) + انگیز (فارسی) شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی
۲۹فرح بانوعربی، فارسی فرح (عربی) + بانو (فارسی) بانوی شادمان
۳۰فرح بخشعربی، فارسی فرح (عربی) + بخش (فارسی) شادی بخش
۳۱فرح دختعربی، فارسی فرح (عربی) + دخت (فارسی) دختر شادمان
۳۲فرح نوشفارسی، عربی فرح (عربی) + نوش (فارسی) شادنوش، خوشگذران
۳۳فرحانهاسم عربی مؤنث فرحان
۳۴فرحتاجعربی، فارسی فرح (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فرح (شادمانی) + تاج
۳۵فرحنازعربی، فارسی فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز
۳۶فرخ لقافارسی، عربی فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
۳۷فرسیمافارسی، عربی فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی) : آنکه صورتی باشکوه دارد.
۳۸فرمیسککردی اشک چشم
۳۹فرهتاسم عربی فراهت صورت دیگری از فراهت
۴۰فرهنازفارسی، اوستایی
– پهلوی
مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز= بانوی بزرگمنش و نازنین
۴۱فریدهنام عربی مؤنث فرید
۴۲فریضهعربی عمل واجب، امر واجب
۴۳فصیحهعربی مؤنث فصیح
۴۴فضهعربی نقره سیم
۴۵فضیلتعربی برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
۴۶فلامکاسم دختر هلندی نوعی الماس
۴۷فلک تاجفارسی، عربی فلک (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فلک (آسمان) + تاج
۴۸فلک وشفارسی، عربی فلک (عربی) + وش (فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
۴۹فلکنازفارسی، عربی فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۵۰فلوراسم فرانسوی گل
۵۱فلورالاتین فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
۵۲فلوریالاتین = فلورا
۵۳فوزیهعربی رستگار
۵۴فهیمهعربی مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ف

نام دختر با ف
اسم های دخترانه به ف