مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم دختر با حرف ف

اسم دختر با ف

لیست نام دختر ایرانی با حرف ف

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم های مذهبی عربی و …) با ف

اسم دخترانه با ف

نام دختر با ف

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ فائحه عربی   فایحه
۲ فائزه عربی   فایزه، رستگار، نایل
۳ فائضه عربی   فایضه
۴ فائقه عربی   فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.
۵ فاتیما عربی   فاطیما، نام شهری است در اروپا که به اعتقاد برخی مسلمانان حضرت فاطمه در آنجا ظاهر شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید: اسم فاطیما
۶ فاخته عربی   پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
۷ فارهه عربی   دختر زیبا و با نمک
۸ فاطمه عربی   زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)
۹ فاطیما عربی   = فاتیما
۱۰ فایحه عربی   مؤنث فایح
۱۱ فایزه عربی  = فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار
۱۲ فایضه عربی  مؤنث فائض
۱۳ فایقه عربی   مؤنث فائق
۱۴ فتانه عربی   بسیار زیبا و دل فریب
۱۵ فتنه عربی   شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده
۱۶ فخرآفاق عربی   باعث سرافرازی آسمان
۱۷ فخرالزمان عربی   شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.
۱۸ فخرالسادات عربی   سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها
۱۹ فخرالملوک نام عربی   مایه سربلندی و افتخار پادشاهان
۲۰ فخرالنسا اسم عربی   سبب سربلندی زنان
۲۱ فخرایران عربی، فارسی   فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران
۲۲ فخرجهان عربی، فارسی   فخر (عربی) + جهان (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۲۳ فخرگل عربی، فارسی   فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
۲۴ فخری عربی، فارسی   فخر (عربی) + ی (فارسی) منسوب به فخر، منسوب به افتخار
۲۵ فخیمه عربی   مؤنث فخیم
۲۶ فراهت عربی   شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت
۲۷ فرح اسم عربی   شادمانی، سرور
۲۸ فرح انگیز عربی، فارسی   فرح (عربی) + انگیز (فارسی) شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی
۲۹ فرح بانو عربی، فارسی   فرح (عربی) + بانو (فارسی) بانوی شادمان
۳۰ فرح بخش عربی، فارسی   فرح (عربی) + بخش (فارسی) شادی بخش
۳۱ فرح دخت عربی، فارسی   فرح (عربی) + دخت (فارسی) دختر شادمان
۳۲ فرح نوش فارسی، عربی   فرح (عربی) + نوش (فارسی) شادنوش، خوشگذران
۳۳ فرحانه اسم عربی   مؤنث فرحان
۳۴ فرحتاج عربی، فارسی   فرح (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فرح (شادمانی) + تاج
۳۵ فرحناز عربی، فارسی   فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز
۳۶ فرخ لقا فارسی، عربی   فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
۳۷ فرسیما فارسی، عربی   فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی) : آنکه صورتی باشکوه دارد.
۳۸ فرمیسک کردی  اشک چشم
۳۹ فرهت اسم عربی   فراهت صورت دیگری از فراهت
۴۰ فرهناز فارسی، اوستایی
– پهلوی
  مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز= بانوی بزرگمنش و نازنین
۴۱ فریده نام عربی   مؤنث فرید
۴۲ فریضه عربی   عمل واجب، امر واجب
۴۳ فصیحه عربی   مؤنث فصیح
۴۴ فضه عربی   نقره سیم
۴۵ فضیلت عربی   برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
۴۶ فلامک اسم دختر هلندی  نوعی الماس
۴۷ فلک تاج فارسی، عربی   فلک (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فلک (آسمان) + تاج
۴۸ فلک وش فارسی، عربی   فلک (عربی) + وش (فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
۴۹ فلکناز فارسی، عربی   فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۵۰ فلور اسم فرانسوی   گل
۵۱ فلورا لاتین  فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
۵۲ فلوریا لاتین   = فلورا
۵۳ فوزیه عربی   رستگار
۵۴ فهیمه عربی   مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ف

نام دختر با ف

اسم های دخترانه به ف