اسم ترکی آذری با چ، خ، د، ژ

نام های ترکی دختر با حرف چ، خ، د، ژ

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف چ، خ، د، ژ شروع می شوند

ردیفاسم دختر ترکیریشه نام آذریمعنی اسم ترکی
۱چیچکترکیگل
۲خانمترکیکلمه خطاب به زنان و دختران، خاتون، زن بزرگ زاده و شریف، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
۳خانم گلفارسی، ترکیخانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
۴خانوماسم ترکیخانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
۵دادلیترکی (آذری)اسم زیبای دختر به معنی شیرین و نمکین
۶درناترکیپرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی
۷دنیزترکیدریا
۸دورسینترکیباقی بماند
۹ژالینترکیشعله آتش
به نظر شما کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف چ، خ، د، ژ اسم زیباتری است؟