ابجد ارتعاش اسم

ابجد و ارتعاش اسم

ابجد

همانطور که می دانید، ابجد یا علم اعداد (عددشناسی یا نومرولوژی) بیان می دارد که حروف الفبا دارای ارزش عددی هستند. این ارزش که به بیانی دیگر معادل ارتعاش حروف هست به صورت جدول زیر مشخص می شود:

جدول ابجد
جدول ابجد کبیر

جدول فوق، ارزش حروف بر اساس ابجد کبیر هست که در ارزیابی و بررسی نام ها بر اساس ابجد کاربرد دارد. برای مثال ابجد اسم آسنا می شود:

آ + س  + ن + آ یعنی ۱ + ۶۰ + ۵۰ + ۱ که معادل ۱۱۲ خواهد بود.

ابجد حروف گ چ پ ژ

حروف پ ژ گ چ که در الفبای عربی وجود ندارد، ابجدشان مطابق جدول بالاست. برخی افراد می فرمایند که ابجد این حروف معادل صفر هست که به کل بحث ارتعاش را زیر سوال می برند! به مثال زیر توجه نمایید:

اگر مطابق فرمایش این افراد، ابجد اسم پگاه را محاسبه کنیم: یعنی باید حروف پ و گ را ندید بگیریم و ابجد اسم پگاه معادل ابجد “آه” می شود! یا مثلا ابجد اسم پژمان معادل معادل ابجد “مان” می شود! چنین چیزی با منطق جور در می آید!؟

پس ابجد حروف گ چ پ ژ باید معادل جدول ابجد بالا محاسبه شود. اینجا درباره عددشناسی بیشتر بخوانید.

ابجد اسامی دارای تشدید

درباره واژگان و اسامی دارای تشدید، در منابع معتبر تر نوشته شده که آن حرف دارای تشدید، ۱ بار محاسبه می شود. برای مثال ابجد اسم محمد در منابع موثق ۹۲ ذکر شده است. یعنی م + ح + م + د. بدون در نظر گرفتن تشدید روی حرف میم دوم.

ابجد اسم ها

بهترین اسم ها بر اساس ابجد کدام نام ها هستند؟

بر اساس محاسبات ابجد اسم هایی که در طبقه بندی اجتماعی اشرافی قرار دارند و در آن واحد وضعیت معیشت صعودی دارند، بهترین نام ها بر اساس ابجد فرد هستند. اما بهترین نام ها برای هر فرد کدام اسم ها هستند؟

روش درست محاسبه ابجد اسم

وضعیت ابجد هر اسم برای فرد بر اساس معیار های زیر مشخص می شود:

 • ابجد نام مادر
 • ابجد نام خانوادگی
 • ابجد نام پدر
 • ماه تولد

بر اساس موارد فوق می توان وضعیت نام فعلی فرد را ارزیابی یا مشخص کرد و یا اسامی اشرافی صعودی (یعنی بهترین اسامی بر اساس ابجد وی) به او پیشنهاد داد.

محاسبه ارتعاش اسم

طبقه بندی اجتماعی اسم در ابجد

هر اسم از دید ابجد در یکی از ۴ دسته زیر قرار دارد:

 1. اشرافی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی های مثبت بین ۷۵ تا ۱۰۰%.
 2. عرفانی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۵۰ تا ۷۵%.
 3. کم درآمد: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۲۵ تا ۵۰%.
 4. حادثه آفرین (حادثه ساز): یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۱ تا ۲۵%.

وضعیت معیشت اسم در ابجد

هم چنین هر اسم بر اساس ابجد در یکی از ۳ وضعیت زیر جای دارد:

 1. صعودی (سود)
 2. ثابت (راکد)
 3. نزولی (زیان)

اسامی با ارتعاش بالا

همانطور که در بالا نیز گفتیم، اسمی که هم در طبقه اجتماعی اشرافی و هم در وضعیت صعودی باشد، بهترین نام برای فرد هست.

مطالب نامربوط به ابجد

متاسفانه چند ماهی است که افراد بی تعهد اصطلاحات عجیب و یا موارد نامربوط را به ابجد و علم اعداد ربط داده اند. بر اساس درخواست ها و پیام هایی از شما که بیان کردید دچار سردرگمی و مشکل شده اید در این قسمت به این مقوله می پردازیم.

ابجد اسم و کد کیهانی

کد کیهانی هیچ ارتباطی به ابجد ندارد. کد کیهانی شیوه محاسبات غربی است که بر اساس تاریخ دقیق تولد فرد (به میلادی) محاسبه می شود و هیچ رابطه ای با ابجد ندارد. در هیچ یک از منابع اعم از ابجد شیخ بهایی، کتب و متون نومرولوژی نیامده است.

ابجد اسم و اصطلاح خوش قدم / بد قدم

اصطلاح پاقدم که چند ماهی است توسط پیج های زرد تازه ایجاد شده مطرح شده و متاسفانه خیلی ها را دچار مشکل کرده نیز هیچ رابطه ای با ابجد ندارد.

اصطلاحات مانترا، همسویی و نامه نگاری با فرشتگان!

این موارد نیز در هیچ منبع موثق نیامده و ارتباطی به ابجد ندارد. متاسفانه افراد سودجو با به کار بردن این الفاظ جدید و به اصطلاح جذاب و فریبنده از نظر ظاهری سعی در جذب مخاطب و … دارند.

وضعیت ابجد نام هر فرد

پس ابجد هر نام بر اساس علم اعداد و محاسبات مربوط به ابجد برای هر فرد محاسبه می شود و منحصر به فرد است. نمی توان گفت اسامی اشرافی صعودی برای یک فرد برای فرد دیگر کاربرد دارد. بر اساس محاسبات ریاضی و بحث احتمالات، احتمال اینکه اسمی برای یک فرد اشرافی صعودی باشد و برای فرد دیگر نیز (تصادفا) همین وضعیت را داشته باشد تنها حدود ۸ درصد هست!

لیست اسامی با ارتعاش بالا

این لیست (نام های اشرافی صعودی) مسلما از هر جایی قابل تهیه نیست چرا که برای هر شخص منحصر به فرد می باشد.

ارزیابی ارتعاش نام زوجین

در برخی موارد بر حسب نیاز فرد (متاهل یا در شرف ازدواج) میتوان وضعیت نام فرد با نام زوج (پارتنر) وی را تعیین کرد. بر این اساس و محاسبات مربوط به ابجد، نام فرد و زوج او در ۵ وضعیت قرار می گیرند که به طور خلاصه اسم هایی که در بهترین وضعیت تناسب نسبت به هم هستند اسامی در تفاهم کامل خوانده می شوند.

پس به طور کلی می توان برای هر فرد ابتدا طبقه بندی اجتماعی و وضعیت معیشت نامش را بررسی کرد (یا اسامی اشرافی صعودی پیشنهاد داد) و سپس وضعیت نامش را با نام همسر، زوج، نامزد یا پارتنر بررسی کرد.

اسم اشرافی عالی

اسم های اشرافی عالی

اسامی اشرافی صعودی با ارتعاش بالا

اسم های اشرافی

اسامی اشرافی نام هایی هستند که بر اساس محاسبات ابجد در طبقه بندی اجتماعی اشرافی قرار می گیرند (یعنی بهترین طبقه اجتماعی). اسم های اشرافی نامهایی هستند که میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت، برایشان بهترین مقدار است.

طبقه بندی اجتماعی

بر اساس ابجد اسامی به چهار دسته، طبقه بندی می شوند:

 1. اشرافی
 2. عرفانی
 3. کم درآمد
 4. حادثه ساز

اسم اشرافی یعنی: میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت، بین ۷۵ تا ۱۰۰ % یعنی عالی (بهترین حالت).

اسم عرفانی یعنی: میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت، بین ۵۰ تا ۷۵ % یعنی نسبتا خوب.

کم درآمد یعنی: میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت، بین ۲۵ تا ۵۰ % یعنی نسبتا بد.

حادثه ساز (حادثه آفرین) یعنی: میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت، بین  ۰ تا ۲۵ % یعنی خیلی بد (بدترین حالت).

اسم های اشرافی
اسم های اشرافی صعودی

اما اینکه اسم اشرافی باشد کافی هست؟

اسامی اشرافی نام هایی هستند که در بهترین طبقه اجتماعی قرار دارند، اما این برای یک نام عالی نخواهد بود، اگر وضعیت معیشت آن اسم صعودی نباشد. در ادامه بیشتر توضیح داده ایم:

اسم های صعودی

اسامی صعودی نام هایی هستند که بر اساس دسته بندی وضعیت معیشت، در دسته سود (بهترین وضع) قرار دارند.

وضعیت معیشت

بر اساس ابجد اسامی به سه طبقه دسته بندی می شوند:

 1. صعودی (سود)
 2. ثابت (راکد)
 3. نزولی (زیان)

اسم های اشرافی و صعودی (عالی)

اسامی با ارتعاش بالا (عالی)

طبق توضیحات بالا و محاسبات مربوطه (ابجد اسم و علم اسامی)، بهترین اسامی برای هر فرد نام هایی هستند که اشرافی و صعودی هستند. اسم هایی که اصطلاحا اشرافی عالی و همچنین اسامی با ارتعاش بالا بر اساس ابجد نامیده می شوند.

برای محاسبات و پیدا کردن اسامی متناسب با ابجد، نیاز به جنسیت، اسم مادر فرد و نام خانوادگی فرد می باشد.

وضعیت اسم شما بر اساس ابجد؟

اسم شما در کدام وضعیت هست؟ اگر می دانید در قسمت نظرات بنویسید. اگر نه، ما می تونیم محاسبه کنیم که اسم شما در چه طبقه و وضعیتی بر اساس ابجد هست.

محاسبه ارتعاش اسم

پیدا کردن اسامی اشرافی عالی با ارتعاش بالا

اگر به دنبال اسم های اشرافی صعودی (یعنی بهترین اسامی بر اساس ابجد) هستید، ما می تونیم آن اسامی را پیدا و برای شما ارسال کنیم. به این صورت که حدود ۱۰٫۰۰۰ نام (یعنی تمامی نام های موجود، شامل اسامی جدید در ثبت احوال ایران) مورد بررسی قرار می گیرند و بر اساس تجربه این ۱۵ سال حدود ۲۵ تا ۳۰ اسم متناسب هر فرد وجود خواهد داشت که همگی لیست و پیشنهاد می شوند (قطعا اگر مورد متناسب بیشتری موجود باشد، در لیست اسامی ارسالی قرار می گیرد).

هزینه پیشنهاد نام بر اساس ابجد، به مدت محدود ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان است. اگر هم فقط درخواست بررسی نام فعلی خود (یا یک نام به خصوص) را دارید، هزینه ۳۲۰٫۰۰۰ تومان است.

✅ دوستان خارج از کشور نیز می توانند از طریق PayPal هزینه را واریز نمایند.

برای سفارش محاسبه ابجد و پیشنهاد نام

در اینستاگرام نام‌فارسی NameFarsi@ ، یا تلگرام به آیدی mehrdoust@ و یا در وبسایتمون قسمت تماس با ما پیام دهید. حتما در متن پیام خود بنویسید “درخواست پیشنهاد اسم با طبقه بندی ابجد“ یا “درخواست بررسی نام” دارید.

✅ ضمنا نمونه های رضایت از مشاوره های انجام شده را در آدرس زیر ببینید:

رضایت از مشاوره اسم