نام پسر از و

نام پسر با و

نام پسر ایرانی با حرف و

نام پسر با و
اسم پسرانه با و

همانطور که مشاهده می کنیم اکثر اسم های پسرانه با حرف واو ریشه کردی و عربی دارند. اسم های عربی که چند سالی است درست یا غلط دید مثبتی نسبت بهشان وجود ندارد. اما اسم های کردی تا حدودی محبوبیت دارند.

ردیفاسمریشهمعنی
۱واتیارکردیسخنگو
۲واثقعربی(در قدیم) دارای اطمینان، مطمئن؛ استوار.
۳واجدعربیدارنده، دارا، از نامهای خداوند.
۴واحدعربییگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.
۵واداآشوریمکان مقدس
۶وادیارکردیاینطور که پیداست، ظاهر امر
۷واراناسم یونانینامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی می دادند.
۸وارتانارمنینام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
۹وارستهرها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیوی، آزاده
۱۰وارشکردیبارش – باریدن باران
۱۱واروناسنسکریتنام یکی از خدایان هندو
۱۲واسپور
۱۳واسععربیاز نام‌ها و صفات خداوند. (در قدیم) وسیع. گستراننده.
۱۴واصفعربیتوصیف کننده.
۱۵واصلعربیاز ریشه و ص ل. وصل کننده.
۱۶وافیعربیبه اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده
۱۷واقدعربیتابناک، مشتعل .
۱۸واقفعربیآگاه، با خبر، مطلع؛ (در فقه، در حقوق)
۱۹والااسم عربیبالا، بالا مقام، عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل.
۲۰والاگهرعربی، فارسیوالا تبار؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل.
۲۱والیعربیحاکم، پادشاه،از نامهای خداوند.
۲۲وامقعربینام مردی که عاشق عذرا بود
۲۳وانیارنام پسرانه و دخترانه کردیبا سواد، فارغ التحصیل، اسم ایرانی این اسم در ثبت احوال ایران به عنوان اسم پسر کردی ثبت می شود.
۲۴واهباسم عربیعطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند.
۲۵وائلعربیطالب رستگاری. (در اعلام) نام چند تن از صحابه و تابعين.
۲۶وتارکردیمقاله، سخنرانی
۲۷وثوقعربیاعتماد، اطمینان
۲۸وجیه اللهعربیدارای قدر و منزلت خداوند
۲۹وحدتعربییگانگی، اتحاد و همچنین به معنی تنهایی
۳۰وحیدعربییگانه، یکتا، بی نظیر
۳۱وحیدالدینعربیبی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران
۳۲وحیدرضاترکیب وحید و رضا
۳۳وخشور(در قدیم) پیغمبر، رسول؛
۳۴ودادعربی(در قدیم) دوستی، محبت .
۳۵ودودعربیبسیار مهربان، از نامهای خداوند.
۳۶ودیععربیآرمیده – جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد
۳۷ورجاونداوستایی، پهلویبلند پایه و برازنده و ارجمند
۳۸وردمعرب از پهلوی(در قدیم) (در گیاهی) گلِ سرخ ؛ گل
۳۹وردا(ورد + ا (پسوند نسبت)) منسوب به وَرد ، ← وَرد .
۴۰وردانشاگردان، مریدان.
۴۱وردینآشوری
۴۲ورزانکردیمحافظ، نگهبان، فصل ها.
۴۳ورزمیارکردیحامی اهورا مزدا
۴۴ورزندهکار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کننده.
۴۵ورزیارکردی
۴۶ورزیرکردیبرزگر
۴۷ورشتاد(= ورستاد)، کمک معاش که به طالبان علم و کارمندان.
۴۸ورشنگکردیآفتاب خوشحال
۴۹ورگراسم کردیبا دوام
۵۰ورگیرکردیمترجم
۵۱ورهرانپهلویبهرام، آتش بهرام، آتشی که در خانه‌ها.
۵۲وسام
۵۳وشماسم مازندرانی و گیلکی
۵۴وصالنام پسرانه و دخترانه عربیرسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب.
۵۵وفانام پسرانه و دخترانه عربیپایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی.
۵۶وفا اندیشفارسی، عربیوفا (عربی) + اندیش (فارسی)، وفاپرورد.
۵۷وفادارعربی، فارسیآن که یا آنچه به تعهد، دوستی پایبند است.
۵۸وقارعربیمتانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال.
۵۹ولااسم عربیدوستی، محبت.
۶۰ولامکردیپیام، پاسخ.
۶۱ولیعربیپدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین.
۶۲ولی اللهعربیدوست خداوند، لقب علی (ع).
۶۳ولیدعربیفرزند ، نام دوتن از خلفای اموی
۶۴ولیدادفارسی، عربیولی (عربی) + داد( فارسی) داده ولی
۶۵ونداآرامیهزوارش است به معنی خورشید
۶۶ونداداوستایی، پهلویخواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
۶۷وندیداد
۶۸وهابعربیبسیار بخشنده، از نامهای خداوند
۶۹وهاجعربی(در قدیم) فروزان ، روشن ؛ (به مجاز) تیز
۷۰وهادعربی(جمع وهده)، جای مطمئن و هموار، زمین پست
۷۱وهبعربیبخشش، عطا، نام پدر آمنه مادر پیامبر (ص)
۷۲وهرز
۷۳ویاماوستاییاز واژه‌ی اوستایی ‘ آئی‌ویامَ
۷۴ویراکردیشجاع
۷۵ویریافارسی، لکی، سنسکریتهمت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد. در لکی به معنی باهوش و آگاه است.
۷۶ویسنام کردیعشیره یکرنگ
۷۷ویستوراوستایی، پهلویگشوده و منتشر شده.
۷۸ویکتورنام پسرانه و دخترانه لاتینپیروزی، پیروز شدن، ظفر یافتن.
۷۹ویگناسم ارمنی
NameFarsi.com

اسم های پسر ایرانی با حرف و

شامل نام های پسرانه کردی، ارمنی، عربی و .. می باشند. در ادامه می توانید اسم های فارسی (پارسی اصیل) با حرف و را مشاهده نمایید:

ادامه: مشاهده نام پسر با و

نام پسر از و
نام پسرانه با و
اسم پسرانه با و

اسم پسر با و

اسم پسر فارسی با حرف و

اسم پسرانه با و
اسم پسر با و

اسامی پسرانه با و نسبت به سایر اسم های پسر با حروف دیگر تعداد زیادی ندارند. و با وجود اینکه بخش بزرگی از این نام ها از اسامی شاهنامه هستند، به دلیل اینکه معنی قابل اتکایی برای آن ها در منابع وجود ندارد و یا تلفظ روانی ندارند خیلی محبوبیت ندارند. این را بر اساس تعاملات و دیدگاه های فارسی زبانان در این ۱۱ سال فعالیت وبسایت عرض می کنیم. در میان اسم های پسر با و، اسم ویهان از جمله اسم های محبوب پسرانه در ۵ سال اخیر به شمار می رود. که شاید بتوان این اسم پسر را در میان ۱۰ اسم جدید و محبوب پسرانه قرار داد. علاوه بر اسامی فارسی پسرانه با حرف واو، در صفحه بعدی اسامی پسرانه ایرانی غیر فارسی، که بیشترشان اسم پسر کردی و عربی هستند قرار دارند. نکته دیگری که بد نیست اضافه کنیم این است که در برخی از اسم های شروع شونده با حرف و، و ابتدایی معادل حرف ب هست. مثل اسم وهرام، یا وهمن که به ترتیب معادل اسم های بهرام و بهمن هستند. اسامی زیبای اصیل ایرانی که در دهه ۴۰ و ۵۰ بسیار محبوب بودند و طبق نظر مشاور اسم ما انتظار می رود این اسم ها در دهه های بعدی مجدد محبوب شوند.

اسم پسرانه با و

ردیفنام فارسی معنی اسم
۱وادان  نام روستایی در نزدیکی دماوند
۲وادگان  نام شخصی در وندیداد
۳واردان  نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵واسپوهر واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۶وانان  نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی.
۷وانتیار  نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
۸وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانی
۹وخش  روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند.
۱۰وخش داد  داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
۱۱وراز  گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.
۱۲ورازاد  از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.
۱۳ورازبنده  بنده نیرومند، از نام های ساسانیان.
۱۴ورازپیروز  آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.
۱۵ورازتیرداد  نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
۱۶ورازداد  دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ورازمهر  از نام های زمان ساسانیان.
۱۸ورازنرسی  از نامهای زمان ساسانیان.
۱۹وردانشاه  نام جد مرداویج
۲۰ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی.
۲۱ورزاک  نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی.
۲۲ورزگمهر  بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۳ورشاد  وظیفه و مقرری
۲۴ورنا  برنا جوان، برنا، خوب و نیک. برنا نیز خود اسم پسرانه فارسی زیباست.
۲۵وژاسپ وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی.
۲۶وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی.
۲۷وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۸وسپوهر واسپور و معادل وسپور.
۲۹وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان. اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است. ضمنا از جمله نام های دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۳۰وستوی  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۱وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۳۲وشمگیر  صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار.
۳۳وه پناه  نام یکی از دادوران مشهور ساسانی. به نظر می رسد ترکیب وه + پناه باشد و معنی آن نگهبان نیک باشد.
۳۴وه وران  بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۳۵وهامان  نام پدر سلمان فارسی.
۳۶وهبرز  نام یکی از دادوران ساسانی.
۳۷وهرام  بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۳۸وهرام شاپور  نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳۹وهرام گشسب  نام پدر بهرام چوبین
۴۰وهزاد  بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو.
۴۱وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
۴۲وهشاپور  نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی.
۴۳وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی. معنی ماه های ایرانی را نیز ببینید.
۴۴وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۴۵وهمهر  نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۴۶وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۴۷وهومن  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۸ویارش بیارش، دو دلیر  اسم فارسی
۴۹ویراب  از نامهای امروزی زرتشتیان
۵۰ویسپار  از نجبای پارس
۵۱ویستهم  وستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۲ویسه  از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران.
۵۳ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
۵۴ویناسب  نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
۵۵ویو  گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۵۶ویوان  نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
۵۷ویهان  نام یکی از سرداران دیلمی. توضیحات بیشتر: اسم ویهان
۵۸ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. ورونیکا اسم دخترانه یونانی است و معنی ورونیکا Veronica آورنده پیروزی و هم چنین راستگو آمده است.
۵۹وریا قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ.
۶۰ویریا همت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
۶۱ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی.
۶۲ونن ونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی.
www.NameFarsi.com

در ادامه اسم های پسر عربی، کردی، ارمنی و … با حرف و را ببینید:

ادامه نامها با و: اسم پسر ایرانی با و

اسم پسرانه با و
اسم با حرف و