نام پسر با ن

اسم پسر با ن

لیست نام پسر ایرانی با حرف ن

نام پسر با ن
اسامی پسرانه با ن
ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی ۱نادراسم عربی  بی همتا، کمیاب، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه
۲نادعلیعربی  علی را بخوان، نام دعایی
۳نادینسنسکریت، فارسی  پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه
۴نادینوسآشوری  شاه بابل
۵ناصح الدینعربی  پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین
۶ناصرعربی  نصرت دهنده، یاری دهنده، کمک کننده
۷ناصرالدینعربی یاری کننده دین، اسم پسر محمد شاه قاجار
۸ناضرعربی  شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
۹ناهیراآشوری  روشنایی، نور
۱۰نایبعربی نماینده، جانشین، آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، عنوان دولتی و دیوانی در دوره حکومت قاجار
۱۱نبوتعربی  رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان (توحید، معاد، نبوت)
۱۲نبیعربی  پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
۱۳نجاتعربی  رهایی، خلاصی، آزادی
۱۴نجات اللهعربی  آن که خدا او را نجات داده است.
۱۵نجفعربی  نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
۱۶نجم الدینعربی  ستاره دین، آن که چون ستاره ای در دین می درخشد، نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم: نجم الدین رازی، دین دار خالص
۱۷نجیبعربی  شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
۱۸نجیب الدینعربی  اصیل و شریف در دین
۱۹ندیمعربی  همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
۲۰نشاطعربی  شادی، خوشی، سرزندگی
۲۱نصرعربی  یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
۲۲نصرالدینعربی  یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه ای
۲۳نصراللهعربی  یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه: نصرالله منشی
۲۴نصرت اللهعربی  یاری خداوند اسم دختر زیبا
۲۵نصیرعربی  یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
۲۶نصیراعربی  نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
۲۷نصیرالدینعربی  یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
۲۸نضیرعربی  شاداب، سرسبز
۲۹نظامعربی مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
۳۰نظام الدینعربی  موجب نظم و انظباط در دین
۳۱نظام الملکعربی  باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
۳۲نظرعلیعربی  چشم و دیده علی (ع)
۳۳نعمانعربی  نام چندتن از پادشاهان حیره
۳۴نعمتعربی  آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
۳۵نعمت اللهعربی  بخشش خداوند
۳۶نعیمعربی  نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت
۳۷نعیم الدینعربی  نعمت دین، اسم مذهبی
۳۸نعیماعربی  نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
۳۹نقدعلیعربی  مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
۴۰نقیعربی  پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
۴۱نقی الدینعربی  برگزیده در دین
۴۲نوحعبری  معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره ای در قرآن کریم
۴۲نوتریگازرتشتی  = نوتریکا؛ نام برادر کوچکتر اشو زرتشت؛
۴۳نورالدینعربی  روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
۴۴نوراللهاسم عربی  نور و روشنایی و فروغ خداوند
۴۵نویانترکی امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
۴۶نهامعربی آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین
۴۷نیسانسریانی نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری
۴۸نیکاواوستایی،پهلوی مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
۴۹نیوانفارسی، کردی مرد دلیر، شجاع، پهلوان
۵۰نیهادکردی نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد،  ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ن