شایان

معنی اسم شایان

معنی نام شایان

معنی و ریشه دقیق اسم شایان

همانطور که در قسمت اسم پسر با ش و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم شایان اسم فارسی پسرانه، نامی خوش آوا، اسم پسر ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

شایان
معنی اسم شایان

بیشتر بخوانید