اسم لهراسب

معنی اسم لهراسب

لهراسب

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم لهراسب در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم لهراسب

لهراسب یک نام اصیل ایرانی، نامی که در کتاب شاهنامه هم آمده و ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد.

معنی لهراسب

معنی اسم لهراسب چیست؟ Lohrasb name meaning

لهراسب یعنی دارنده اسب چابک (تندرو) و هم چنین صفتی است برای خورشید.

تلفظ لهراسب

تلفظ اسم لهراسب مشخص است و به صورت لُهراسب است، یعنی به ضم لام و سکون سین: Lohrasb.

ریشه اسم لهراسب

ریشه نام لهراسب پارسی است و بهتر است بگوییم اوستایی. اسم لهراسب از جمله نام های اصیل ایرانی محسوب می شود.

لهراسب در شاهنامه

لهراسب پدر کی گشتاسب بوده از پادشاهان کیانی. نام لهراسب در ابیات بسیاری از شاهنامه آمده است، ابیاتی چون:

چو لهراسب و چون اشکش تیز چنگ / که از ژرف دریا ربودی نهنگ

و در جای دیگر فردوسی می فرماید:

از آن مهتران نام لهراسب ماند / که از دفتر شاه کس برنخواند

به بیژن بفرمود تا با کلاه / بیاورد لهراسب را نزد شاه

و در بخشی دیگر:

چو لهراسب آگه شد از کار شاه / ز لشکر که بودند با او براه

معنی اسم لهراسب
معنی و ریشه اسم لهراسب

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم لهراسب را خواهید دید.

بیشتر بخوانید