اسم گیسو

معنی اسم گیسو

گیسو

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم گیسو در ثبت احوال ایران و نام های مشابه

معنی گیسو Gisou (Giso) name meaning

گیسو یعنی: دختری با موهای بلند و زیبا.

ریشه اسم گیسو

ریشه نام گیسو فارسی است.

در ادامه: اسم گیسو به انگلیسی. اسم پسر که به گیسو بیاد. هم خانواده اسم گیسو. اسم گیسو قشنگه؟ معنی اسم گیسو در ثبت احوال. نظرتون در مورد اسم گیسو. فراوانی اسم گیسو در ثبت احوال.

Gisou name
معنی اسم گیسو با عکس

بیشتر بخوانید