مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام پسر با حرف ج

نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

اسم پسر با حرف ج

اسم پسر ایرانی با ج

 

ردیفاسم پسرریشه ناممعنی اسم
۱جابراوستایی، پهلویتسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع)
۲جادییونانیطلب کننده بخشش ، خواهنده عطا
۳جاراللاوستایی، پهلوی لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴جاسماسم عبری عامیانه قاسم
۵جالینوسعبری نام پزشکی یونانی
۶جاماسبعربیجاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۷جاماسپعربیجاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۸جامشیدعربی جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۹جان افروزعربی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۰جان افزاعربی جان افزا
۱۱جان بخشانعربی اسم پسر به معنی جان بخش
۱۲جان محمدعربیجان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳جان مهرعربی مهربان جان
۱۴جانعلیعربی جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی)
۱۵جانلیعربی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۱۶جانوسیارعربیجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۷جانوشیارعربی جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۸جانیعربی جاندار
۱۹جانیارعربی یاری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا
۲۰جاهدعربی کوشا، ساعی
۲۱جاویدعربی همیشگی، ابدی
۲۲جبارعربی، فارسی نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
۲۳جندلفارسی، ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۲۴جنیدفارسی، عربی نام عارفی معروف در قرن سوم هجری
۲۵جوادیونانی بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ج

اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج

اسم پسرانه با حرف جیم

ردیفاسممعنی
۱جابان  نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲جادی زعفران
۳جامشید  جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴جان افروز  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵جان افزا  جان افزا
۶جان بخشان  جان بخش
۷جان مهر  مهربان جان
۸جانلی  جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰جانوشیار  جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱جانی  جاندار
۱۲جانیار  یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳جاوید  همیشگی، ابدی
۱۴جاهد  کوشا، ساعی
۱۵جستان  نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶جمشاد  پادشاه بزرگ و شاد
۱۷جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸جندل  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹جوانشیر  نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰جوانوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱جویا  جستجو کننده، جوینده
۲۲جویان  جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳جهان  کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴جهان آفرین  آفریننده جهان
۲۵جهان بخش  آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶جهان فر  شکوه جهان
۲۷جهانبان  نگهبان جهان، خداوند
۲۸جهاندار  خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹جهانسوز  فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰جهانشاد  آن که مردم جهان از او شادند
۳۱جهانشید  نور و روشنایی عالم
۳۲جهانشیر  دلاور در جهان
۳۳جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴جهانگشای  تسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵جهانگیر  فتح کننده جهان
۳۶جهانیار  یاور و یاور مردم جهان
۳۷جهن  از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج