Delvin Anisa name

اسم دلوین و آنیسا

دلوین و آنیسا

دو اسم دخترانه محبوب و زیبا

هر دو نام از اسم های امروزی و محبوب در این ۵ سال اخیر هستند و از دید پدر مادر ها، به اصطلاح از اسامی جدید دختر هستند. دلوین چون دو هجایی است کمی تلفظش روان تر است. اما آنیسا یک اسم بین المللی است و اگر احیانا شما قصد مهاجرت داشته باشید اسمی مناسبتر خواهد بود. از نظر فراوانی، هر دو اسم فراوانی نسبتا کمی دارند و از این حیث هر دو نام امتیاز خوبی دارند. دلوین به مراتب فراوانیش کمتر است. اما رشد فراوانی آن بیشتر است و انتظار می رود در چند سال آینده تعداد افراد با نام دلوین نسبتا زیاد شود. هر دو اسم دارای معنی بسیار زیبا هستند و آوای دلنشینی دارند. نظرسنجی اسم دلوین و آنیسا را در اینستاگرام نام فارسی NameFarsi@ ببینید.

دلوین Delvin

معنی اسم دلوین

فراوانی اسم دلوین ۲۲۳۳ نفر است. معنی اسم دلوین در ثبت احوال ایران: برای دلوين معنی ای نیامده است!

آنیسا Anisa

معنی اسم آنیسا

فراوانی اسم آنیسا ۱۷۴۹۵ نفر است. معنی اسم آنیسا در ثبت احوال ایران: “آن” در عرفان به معنی عشق و جوهر عشق + یای (ی) میانوند + سا (پسوند شباهت). پس آنیسا به معنی مانند عشق است. آنیسا ب انگلیسی: Anissa.

به نظر شما کدام اسم زیباتر است؟