مرد و پسر ماه مرداد

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد مرداد

August Boy
پسر مردادی مرد ماه مرداد

مرداد

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه مرداد این چنین است:

معنی ماه مرداد

مرداد یعنی:

امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا (زبان اوستایی) امرتات، در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:
اول (ا) ادات نفی به معنی نه، دوم (مرتا) به معنی مردنی، نیست و نابود شدنی و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و  آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس جالب است بدانید که واژه (مرداد) به غلط به کار برده می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست. در  مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از:

نیک اندیشی، صلح و سازش، راستی و درستی، فروتنی و محبت به همنوع، تامین آسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.

خصوصیات کلی مرد مرداد ماهی

مرد مرداد در یک نگاه

در مرد و پسر متولد مرداد ماه، دو خصوصیت عشق و خشم از خیلی بارز است:

مرد متولد مرداد یک شیر ژیان و سرکش، یک عاشق پاکباز، یک دوست واقعی و یک پدر نمونه است.

اگر با مرد متولد مرداد ازدواج می کنید، فراموش نکنید که هرگز با دم این شیر بازی نکنید!

مرد متولد مرداد ماه، بی عشق نمی تواند زندگی کند و دل او از آیینه پاک تر و روشن تر است اما خشم او هم طوفانی سهمگین خواهد بود.

شخصیت پسر متولد مرداد نیز همانند متولدین سایر ماه های سال، تشابهاتی با شخصیت دختر مرداد ماه دارد.

در ادامه خصوصیت مردان متولد مرداد و شخصیت شناسی متولدین مرد مرداد را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید