اسم پسرانه با و

اسم پسر با و

اسم پسر فارسی با حرف و

اسم پسرانه با و
اسم پسر با و

اسامی پسرانه با و نسبت به سایر اسم های پسر با حروف دیگر تعداد زیادی ندارند. و با وجود اینکه بخش بزرگی از این نام ها از اسامی شاهنامه هستند، به دلیل اینکه معنی قابل اتکایی برای آن ها در منابع وجود ندارد و یا تلفظ روانی ندارند خیلی محبوبیت ندارند. این را بر اساس تعاملات و دیدگاه های فارسی زبانان در این ۱۱ سال فعالیت وبسایت عرض می کنیم. در میان اسم های پسر با و، اسم ویهان از جمله اسم های محبوب پسرانه در ۵ سال اخیر به شمار می رود. که شاید بتوان این اسم پسر را در میان ۱۰ اسم جدید و محبوب پسرانه قرار داد. علاوه بر اسامی فارسی پسرانه با حرف واو، در صفحه بعدی اسامی پسرانه ایرانی غیر فارسی، که بیشترشان اسم پسر کردی و عربی هستند قرار دارند. نکته دیگری که بد نیست اضافه کنیم این است که در برخی از اسم های شروع شونده با حرف و، و ابتدایی معادل حرف ب هست. مثل اسم وهرام، یا وهمن که به ترتیب معادل اسم های بهرام و بهمن هستند. اسامی زیبای اصیل ایرانی که در دهه ۴۰ و ۵۰ بسیار محبوب بودند و طبق نظر مشاور اسم ما انتظار می رود این اسم ها در دهه های بعدی مجدد محبوب شوند.

اسم پسرانه با و

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ وادان   نام روستایی در نزدیکی دماوند
۲ وادگان   نام شخصی در وندیداد
۳ واردان   نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴ واسپور  لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵ واسپوهر  واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۶ وانان   نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی.
۷ وانتیار   نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
۸ وجاسب  دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانی
۹ وخش   روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند.
۱۰ وخش داد   داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
۱۱ وراز   گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.
۱۲ ورازاد   از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.
۱۳ ورازبنده   بنده نیرومند، از نام های ساسانیان.
۱۴ ورازپیروز   آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.
۱۵ ورازتیرداد   نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
۱۶ ورازداد   دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ ورازمهر   از نام های زمان ساسانیان.
۱۸ ورازنرسی   از نامهای زمان ساسانیان.
۱۹ وردانشاه   نام جد مرداویج
۲۰ ورزا  نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی.
۲۱ ورزاک   نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی.
۲۲ ورزگمهر   بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۳ ورشاد   وظیفه و مقرری
۲۴ ورنا   برنا جوان، برنا، خوب و نیک. برنا نیز خود اسم پسرانه فارسی زیباست.
۲۵ وژاسپ  وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی.
۲۶ وساک  نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی.
۲۷ وسپور  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۸ وسپوهر  واسپور و معادل وسپور.
۲۹ وستا  اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان. اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است. ضمنا از جمله نام های دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۳۰ وستوی   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۱ وستهم  ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۳۲ وشمگیر   صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار.
۳۳ وه پناه   نام یکی از دادوران مشهور ساسانی. به نظر می رسد ترکیب وه + پناه باشد و معنی آن نگهبان نیک باشد.
۳۴ وه وران   بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۳۵ وهامان   نام پدر سلمان فارسی.
۳۶ وهبرز   نام یکی از دادوران ساسانی.
۳۷ وهرام   بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۳۸ وهرام شاپور   نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳۹ وهرام گشسب   نام پدر بهرام چوبین
۴۰ وهزاد   بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو.
۴۱ وهسود  بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
۴۲ وهشاپور   نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی.
۴۳ وهمن  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی. معنی ماه های ایرانی را نیز ببینید.
۴۴ وهمنش  بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۴۵ وهمهر   نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۴۶ وهنیا  بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۴۷ وهومن   بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۸ ویارش  بیارش، دو دلیر  اسم فارسی
۴۹ ویراب   از نامهای امروزی زرتشتیان
۵۰ ویسپار   از نجبای پارس
۵۱ ویستهم   وستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۲ ویسه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران.
۵۳ ویشتاسب  نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
۵۴ ویناسب   نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
۵۵ ویو   گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۵۶ ویوان   نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
۵۷ ویهان   نام یکی از سرداران دیلمی. توضیحات بیشتر: اسم ویهان
۵۸ ورونیکا  نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. ورونیکا اسم دخترانه یونانی است و معنی ورونیکا Veronica آورنده پیروزی و هم چنین راستگو آمده است.
۵۹ وریا  قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ.
۶۰ ویریا  همت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
۶۱ ونون  نام چهار تن از پادشاهان اشکانی.
۶۲ ونن  ونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی.
www.NameFarsi.com

در ادامه اسم های پسر عربی، کردی، ارمنی و … با حرف و را ببینید:

ادامه نامها با و: اسم پسر ایرانی با و

اسم پسرانه با و
اسم با حرف و
4.4/5 - (19 امتیاز)

61 نظر برای “اسم پسر با و”

 1. سلام اسم برادر زاده ي من ويهان هستش الان داره داداش دار ميشه يه اسم تك كه بهش بياد پيشنهاد بدين مرسيييي

  1
  0
   1. اسم دخترم ویانا است میخوام اسم پسرمو بذارم ویهان

    3
    1
   2. درود بر شما اسم دختر خودم ویانا هستش ویانا اسم دختره

    1
    0
  1. ویهان اسمی آمریکایی است . اولین بار یک آمریکایی این اسم رو گذاشت
   من توصیه می کنم کیهان بزارید
   معنی ویهان همون کیهان است شخصی بسیار قدرتمند

   0
   0
 2. میشه در مورد اصل و ریشه اسم ویهان توضیحی بدهید. ممنون میشم. خیلی مهمه.میخوام اسم پسرمو بزارم.

  0
  0
  1. چه مسخره وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین ینی چی خب معنیش چیه

   0
   0
  2. سلام اسم خواهر زاددوقلو ن و ندا د ویهان خیلی قشنگ دارن دادس دار میشن چه اسمی بهشون میاد

   0
   0
 3. مردم هيج دركي ندارن از اين اسم ها. اين اسم ها باعث رنجش اهل بيت هستن. اسامي اسلامي بزاريد نه زرتشتي. خيلي ملتها مسلمان شدن و به اسلام افتخار ميكنن. تنها ما مسلمان نشديم. اسامي خداوند را براي فرزندانمان انتخاب ميكنيم.

  0
  4
  1. نکبته عقب افتاده علی و محمد تقی و نقی اسم خدا هستن بدبخت متحجر اسلام یک ماجرای درونی و اعتقادی ربطی به فرهنگ یک کشور نداره ینی هر کی مسلمون شد بایدعربم بشه حتما حرکت بعدی هم پوشیدن دیشداشست

   5
   1
  2. هرسرزمینی باید اصالت خودشو حفظ کنه.هر کس که خون پارسی توو رگاشه باید اسمش برازنده یک ایرانی باشه ما به عربا کار نداریم فقط اسماشون واسه خودشون باشه.ن ایرانیا

   2
   1
  3. شما لطف کن نظر نده مثلا حالا اونایی که اسمشون تا الان علی و محمد و… بوده چه گلی به سرایران زدن؟؟؟ همشون یا بیکارن یا مزاحم ناموس مردم تازه ماداریم به این اسم ها احترام میزاریم انتخابشون نمیکنیم تاحداقل اگه بچه ی ناخلفی بود اسم امام ها رو زیر سوال نبره لطفا دیگه نظر ندید اوکی؟

   2
   1
  4. اهل بیت دستتو میگیره اون دنیا البته اگه دست ایرانی رو نجس ندونن!

   3
   0
   1. خیلی عوضیی نجس تو یی بی اصل و نصب عرب پرست لجن بی شخصیت

    4
    1
  5. پیشنهاد میکنم یه سری به زندانها، دارالتادیب ها و مراکز ترک اعتیاد بزنید و ملاحظه کنید چند درصدشون اسامی مذهبی بقول شما دارند!
   اسم باید با معنی خوب باشه، راحت تلفظ بشه، توی هر نسلی به شخص حس غرور و سربلندی بده،
   توی همه ی جوامع برخی اسامی به اصطلاح تاریخ مصرفشون میگذره!

   2
   0
  6. اسم های پسرانه اصیل با حرف و در جدول صفحه بعدی همین سایت هم هست. کلا اسم ها با حروف در دو جدول هستند. اولی اسم های فارسی و دومی ترکی، کردی، لری و …

   0
   0
  7. رنجش اهل بیت نشده باعث سوزش شما شده اصالت مهمه یکم بفهم

   0
   0
 4. اسم ویهان یک اسم اصالتا کردی باستانی هست ب معنای “نیک مرد روزگار ” ونام یک سردار قهرمان دیلمیان بوده

  0
  0
  1. سلام
   مطمئن هستید کردیه ؟
   اگه “ویهان ” اصالتاً کردی باشه صد در صد اسم پسرم رو میذارم ویهان

   0
   0
   1. چه خوب ماهم کرد هستیم پس اسم برازنده ایه

    0
    0
 5. من شخصا اسم های اسلامی رو دوست ندارم . اسم خود بنده حقیر هم رضا ست ولی اصلا خوشم نمیاد و چون اسم امام هشتم هست نمیتونم تعویض کنم . اگه میشد حتما اسم خودم رو میذاشتم زردشت . و اسم فرزندم هم که ۲ ماه دیگه به دنیا میاد رو میذارم سورنا . بترکه چشم کسی که مشکل داره و اجازه نمیدم کسی برای پسرم اسمی انتخاب کنه :twisted: :twisted: :cool: :cool:

  2
  0
  1. سلام اسم خواهر زاددوقلو ن و ندا د ویهان خیلی قشنگ دارن دادس دار میشن چه اسمی بهشون میاد

   1
   0
 6. اسم ویهان به معنی نیکان و یکی از سرداران طبرستان در قرن سوم هجری است

  0
  0
   1. ولید. اسم پسر با و، نام زیبای پسرانه با حرف واو.

    0
    0
 7. سلام خیلی خوبه اگه ما که اینقد دنبال اسم با معانی زیباییم دقت بیشتری برای بکار بردن این معانی داشته باشیم برای ایرانی اصیل و مسلمان احترام به فکر و شخصیت همدیگه محترمتر از ایناست… هر کس حق داره اسم فرزندشو مطابق باسلیقه اش و باتوجه به معنیش انتخاب کنه اسامی..

  1
  0
 8. مرسی که نظرات رو به این قسمت اضافه کردین؛
  خیلی از اسم ها رو نشنیده بودیم اما معنی زیبایی داشتند، البته اسم های صفحه بعد رو هنوز ندیدم.
  دوستان به نظرتون چه اسم پسری به اسم وحید میاد؟
  و به نظرتون اسم وهنیا چطوره؟

  0
  0
 9. اسم پسره من وسام به معنای مدال آور و دارای نشان
  وبه عربی یعنی خوش چهره و خشگل

  0
  0
 10. سلام اسم دخترم ویانا هست یه اسم میخام که با و شروع بشه و معنیش قشنگ باشه یعنی خصلت بچه مثل معنی اسمش بشه مثلا اسم دخترمو ویانا گذاشتم به معنی خردمند فرزانه که واقعا هم اینجور شد مثل اسمش تو رو خدا کمکم کنید

  1
  0
 11. یادم رفت بگم یه اسم پسر میخوام که اولش و باشه و به ویانا هم بیاد

  0
  0
 12. اسم ویهان یک اسم گیلکی است و خود ویهان هم یکی از سرداران دیلمی بوده. دیلمان هم شهری است در کوهستانهای جنوبی گیلان که زمانی مرکز گیلان بوده و به همین دلیل در گذشته، تا پیش از غلبه گیلک ها به جنگل و تاسیس شهرهای جلگه ای، به کل گیلان می گفتن دیلمان.

  0
  0
 13. به اینا میگید اسم؟ وافعا ؟؟؟ با عث تاسف هست که ملت فکر تو اسم هم دنبال چشم وهم چشمی هستن ودنبال اسم های تک البته اگر اسمشون اسم بزاریم یکم تفکر هم خوب چیزی هست . یکم فکر کنید بعد اسم بزارید اسمی که روی بچتون میزارید دارای یه نیرویی هست که باورش برای خیلی ها شاید سخت باشه تا حالا فکر کردین اگه اسم بچه امیر باشه شیطون وپر جنب جوش شلوغ میشه؟ یا اگر اسم کس مهدی باشه مطمئنن تو کشیدن نقاشی یه سر گردن از بقیه بالاتره و مثالهای دیگه اسامی زیبایی مثل فاطمه محمد علی صمد و ….رو گذاشتین دنبال اسامی جک جونور میگردین که چی تک باشه ؟؟؟؟ ااینارو برای کسایی نوشتم که خوابه نه برای اونایی که خودشون رو زدن به خواب .نه برای اونایی که فکر میکنن اگه اسم بچشون چپندر قیچی باشه یه جور کلاسه مثل خونواده هایی که پول قبض آب برقشون مونده ولی سگ تو کوچه میگردونن که چی بگن ما هم بله بابا خودتون باشید .

  0
  0
  1. عجب! بخندیم یا گریه کنیم به نظر شما؟
   کس و شعر چرا میگی؟

   0
   0
  2. اسم شما رو چی گذاشتن که انقدر اظهار فضل و خصعبلات می کنی؟ اسمت باید خرافه یا خرافات باشه نه؟

   0
   0
  3. خخخخخخ جناب نایاب خیلی نایابی آروم باش عزیزم خوب میشی تو برو اسم پسرتو بذار ابو تقی هم عربیه هم زیبا بچت مهربونو پرجنب وجوش میشه …..

   0
   0
   1. وای دقیقا بعضی ها اصن فازشون معلوم نیست اخه به تو چه مترسک اسم بچه مونو گا میخوایم چی بذاریم تو فعلا بدو فوضولی اینو اونو کن

    0
    0
 14. سلام آیا ولایی اسم قشنگیه به نظرتون ؟ معنی ولایی یا منبعی داریم ازش ؟

  0
  0
 15. آدم باید خوش‌بخت باشه به اسم‌ نیست‌ که‌ بهش میگین نجف‌ قلی‌ هم‌ جدیده‌ بزارینش

  0
  0
 16. وهاب : /vahhāb/ وهاب (عربي) ۱- بسيار بخشنده ۲- از نام‌ها و صفات خداوند ۳- لفظ «وهاب‏» در قرآن ۳ بار وارد شده. (و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب)(آل عمران: ۸).
  «رحمت‏ خود را بر ما ارزانی دار، زیرا تو بخشاینده ‏اى‏».

  1
  0
 17. ولی الله : /valiyollāh/ ولی الله (عربي) ۱- ولي خدا، دوست خدا؛ ۲- (اَعلام) از القاب حضرت علي(ع).

  0
  0
 18. اسم واثق – واجد – وستا – وهنیا – وحید – وسام – وفا – ویریا – ودود – وردان – وارف

  0
  0
 19. وداد : /vedād/ وَداد (عربي) دوستي، محبت ، حب ، دوست داشتن، مهر ، مودت ، صمیمیت، عشق.

  1
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.