اسم پسرانه با و

اسم پسر با و

اسم پسر فارسی با حرف و

اسم پسرانه با و
اسم پسر با و

اسامی پسرانه با و نسبت به سایر اسم های پسر با حروف دیگر تعداد زیادی ندارند. و با وجود اینکه بخش بزرگی از این نام ها از اسامی شاهنامه هستند، به دلیل اینکه معنی قابل اتکایی برای آن ها در منابع وجود ندارد و یا تلفظ روانی ندارند خیلی محبوبیت ندارند. این را بر اساس تعاملات و دیدگاه های فارسی زبانان در این ۱۱ سال فعالیت وبسایت عرض می کنیم. در میان اسم های پسر با و، اسم ویهان از جمله اسم های محبوب پسرانه در ۵ سال اخیر به شمار می رود. که شاید بتوان این اسم پسر را در میان ۱۰ اسم جدید و محبوب پسرانه قرار داد. علاوه بر اسامی فارسی پسرانه با حرف واو، در صفحه بعدی اسامی پسرانه ایرانی غیر فارسی، که بیشترشان اسم پسر کردی و عربی هستند قرار دارند. نکته دیگری که بد نیست اضافه کنیم این است که در برخی از اسم های شروع شونده با حرف و، و ابتدایی معادل حرف ب هست. مثل اسم وهرام، یا وهمن که به ترتیب معادل اسم های بهرام و بهمن هستند. اسامی زیبای اصیل ایرانی که در دهه ۴۰ و ۵۰ بسیار محبوب بودند و طبق نظر مشاور اسم ما انتظار می رود این اسم ها در دهه های بعدی مجدد محبوب شوند.

اسم پسرانه با و

ردیفنام فارسی معنی اسم
۱وادان  نام روستایی در نزدیکی دماوند
۲وادگان  نام شخصی در وندیداد
۳واردان  نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵واسپوهر واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۶وانان  نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی.
۷وانتیار  نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
۸وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانی
۹وخش  روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند.
۱۰وخش داد  داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
۱۱وراز  گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.
۱۲ورازاد  از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.
۱۳ورازبنده  بنده نیرومند، از نام های ساسانیان.
۱۴ورازپیروز  آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.
۱۵ورازتیرداد  نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
۱۶ورازداد  دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ورازمهر  از نام های زمان ساسانیان.
۱۸ورازنرسی  از نامهای زمان ساسانیان.
۱۹وردانشاه  نام جد مرداویج
۲۰ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی.
۲۱ورزاک  نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی.
۲۲ورزگمهر  بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۳ورشاد  وظیفه و مقرری
۲۴ورنا  برنا جوان، برنا، خوب و نیک. برنا نیز خود اسم پسرانه فارسی زیباست.
۲۵وژاسپ وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی.
۲۶وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی.
۲۷وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی.
۲۸وسپوهر واسپور و معادل وسپور.
۲۹وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان. اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است. ضمنا از جمله نام های دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۳۰وستوی  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۱وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۳۲وشمگیر  صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار.
۳۳وه پناه  نام یکی از دادوران مشهور ساسانی. به نظر می رسد ترکیب وه + پناه باشد و معنی آن نگهبان نیک باشد.
۳۴وه وران  بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۳۵وهامان  نام پدر سلمان فارسی.
۳۶وهبرز  نام یکی از دادوران ساسانی.
۳۷وهرام  بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۳۸وهرام شاپور  نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳۹وهرام گشسب  نام پدر بهرام چوبین
۴۰وهزاد  بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو.
۴۱وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
۴۲وهشاپور  نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی.
۴۳وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی. معنی ماه های ایرانی را نیز ببینید.
۴۴وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۴۵وهمهر  نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۴۶وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۴۷وهومن  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۸ویارش بیارش، دو دلیر  اسم فارسی
۴۹ویراب  از نامهای امروزی زرتشتیان
۵۰ویسپار  از نجبای پارس
۵۱ویستهم  وستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۲ویسه  از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران.
۵۳ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
۵۴ویناسب  نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
۵۵ویو  گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۵۶ویوان  نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
۵۷ویهان  نام یکی از سرداران دیلمی. توضیحات بیشتر: اسم ویهان
۵۸ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. ورونیکا اسم دخترانه یونانی است و معنی ورونیکا Veronica آورنده پیروزی و هم چنین راستگو آمده است.
۵۹وریا قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ.
۶۰ویریا همت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
۶۱ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی.
۶۲ونن ونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی.
www.NameFarsi.com

در ادامه اسم های پسر عربی، کردی، ارمنی و … با حرف و را ببینید:

ادامه نامها با و: اسم پسر ایرانی با و

اسم پسرانه با و
اسم با حرف و

40 نظر برای “اسم پسر با و”

 1. سلام اسم برادر زاده ي من ويهان هستش الان داره داداش دار ميشه يه اسم تك كه بهش بياد پيشنهاد بدين مرسيييي

  1. ویانا بهترین نام است که به ویهان ست باشه.

  2. اسم دخترم ویانا است میخوام اسم پسرمو بذارم ویهان

  3. ویهان اسمی آمریکایی است . اولین بار یک آمریکایی این اسم رو گذاشت
   من توصیه می کنم کیهان بزارید
   معنی ویهان همون کیهان است شخصی بسیار قدرتمند

 2. میشه در مورد اصل و ریشه اسم ویهان توضیحی بدهید. ممنون میشم. خیلی مهمه.میخوام اسم پسرمو بزارم.

 3. مردم هيج دركي ندارن از اين اسم ها. اين اسم ها باعث رنجش اهل بيت هستن. اسامي اسلامي بزاريد نه زرتشتي. خيلي ملتها مسلمان شدن و به اسلام افتخار ميكنن. تنها ما مسلمان نشديم. اسامي خداوند را براي فرزندانمان انتخاب ميكنيم.

  1. زرتشت اصالت ایرانی ها است خیلی هم خوب

  2. نکبته عقب افتاده علی و محمد تقی و نقی اسم خدا هستن بدبخت متحجر اسلام یک ماجرای درونی و اعتقادی ربطی به فرهنگ یک کشور نداره ینی هر کی مسلمون شد بایدعربم بشه حتما حرکت بعدی هم پوشیدن دیشداشست

  3. هرسرزمینی باید اصالت خودشو حفظ کنه.هر کس که خون پارسی توو رگاشه باید اسمش برازنده یک ایرانی باشه ما به عربا کار نداریم فقط اسماشون واسه خودشون باشه.ن ایرانیا

  4. شما لطف کن نظر نده مثلا حالا اونایی که اسمشون تا الان علی و محمد و… بوده چه گلی به سرایران زدن؟؟؟ همشون یا بیکارن یا مزاحم ناموس مردم تازه ماداریم به این اسم ها احترام میزاریم انتخابشون نمیکنیم تاحداقل اگه بچه ی ناخلفی بود اسم امام ها رو زیر سوال نبره لطفا دیگه نظر ندید اوکی؟

  5. اهل بیت دستتو میگیره اون دنیا البته اگه دست ایرانی رو نجس ندونن!

  6. خیلی عوضیی نجس تو یی بی اصل و نصب عرب پرست لجن بی شخصیت

  7. آخه منگل عرب پرست چی واسه خودت تفت میدی خاک تو سر اسگلت

 4. اسم ویهان یک اسم اصالتا کردی باستانی هست ب معنای “نیک مرد روزگار ” ونام یک سردار قهرمان دیلمیان بوده

  1. سلام
   مطمئن هستید کردیه ؟
   اگه “ویهان ” اصالتاً کردی باشه صد در صد اسم پسرم رو میذارم ویهان

  2. چه خوب ماهم کرد هستیم پس اسم برازنده ایه

 5. من شخصا اسم های اسلامی رو دوست ندارم . اسم خود بنده حقیر هم رضا ست ولی اصلا خوشم نمیاد و چون اسم امام هشتم هست نمیتونم تعویض کنم . اگه میشد حتما اسم خودم رو میذاشتم زردشت . و اسم فرزندم هم که ۲ ماه دیگه به دنیا میاد رو میذارم سورنا . بترکه چشم کسی که مشکل داره و اجازه نمیدم کسی برای پسرم اسمی انتخاب کنه :twisted: :twisted: :cool: :cool:

 6. اسم ویهان به معنی نیکان و یکی از سرداران طبرستان در قرن سوم هجری است

  1. سلام اسم دخترم ویداست چه اسمی بهش میاد به جز ویهان؟

 7. سلام خیلی خوبه اگه ما که اینقد دنبال اسم با معانی زیباییم دقت بیشتری برای بکار بردن این معانی داشته باشیم برای ایرانی اصیل و مسلمان احترام به فکر و شخصیت همدیگه محترمتر از ایناست… هر کس حق داره اسم فرزندشو مطابق باسلیقه اش و باتوجه به معنیش انتخاب کنه اسامی..

 8. مرسی که نظرات رو به این قسمت اضافه کردین؛
  خیلی از اسم ها رو نشنیده بودیم اما معنی زیبایی داشتند، البته اسم های صفحه بعد رو هنوز ندیدم.
  دوستان به نظرتون چه اسم پسری به اسم وحید میاد؟
  و به نظرتون اسم وهنیا چطوره؟

 9. اسم پسره من وسام به معنای مدال آور و دارای نشان
  وبه عربی یعنی خوش چهره و خشگل

 10. سلام اسم دخترم ویانا هست یه اسم میخام که با و شروع بشه و معنیش قشنگ باشه یعنی خصلت بچه مثل معنی اسمش بشه مثلا اسم دخترمو ویانا گذاشتم به معنی خردمند فرزانه که واقعا هم اینجور شد مثل اسمش تو رو خدا کمکم کنید

 11. یادم رفت بگم یه اسم پسر میخوام که اولش و باشه و به ویانا هم بیاد

 12. اسم ویهان یک اسم گیلکی است و خود ویهان هم یکی از سرداران دیلمی بوده. دیلمان هم شهری است در کوهستانهای جنوبی گیلان که زمانی مرکز گیلان بوده و به همین دلیل در گذشته، تا پیش از غلبه گیلک ها به جنگل و تاسیس شهرهای جلگه ای، به کل گیلان می گفتن دیلمان.

 13. به اینا میگید اسم؟ وافعا ؟؟؟ با عث تاسف هست که ملت فکر تو اسم هم دنبال چشم وهم چشمی هستن ودنبال اسم های تک البته اگر اسمشون اسم بزاریم یکم تفکر هم خوب چیزی هست . یکم فکر کنید بعد اسم بزارید اسمی که روی بچتون میزارید دارای یه نیرویی هست که باورش برای خیلی ها شاید سخت باشه تا حالا فکر کردین اگه اسم بچه امیر باشه شیطون وپر جنب جوش شلوغ میشه؟ یا اگر اسم کس مهدی باشه مطمئنن تو کشیدن نقاشی یه سر گردن از بقیه بالاتره و مثالهای دیگه اسامی زیبایی مثل فاطمه محمد علی صمد و ….رو گذاشتین دنبال اسامی جک جونور میگردین که چی تک باشه ؟؟؟؟ ااینارو برای کسایی نوشتم که خوابه نه برای اونایی که خودشون رو زدن به خواب .نه برای اونایی که فکر میکنن اگه اسم بچشون چپندر قیچی باشه یه جور کلاسه مثل خونواده هایی که پول قبض آب برقشون مونده ولی سگ تو کوچه میگردونن که چی بگن ما هم بله بابا خودتون باشید .

  1. عجب! بخندیم یا گریه کنیم به نظر شما؟
   کس و شعر چرا میگی؟

  2. اسم شما رو چی گذاشتن که انقدر اظهار فضل و خصعبلات می کنی؟ اسمت باید خرافه یا خرافات باشه نه؟

  3. خخخخخخ جناب نایاب خیلی نایابی آروم باش عزیزم خوب میشی تو برو اسم پسرتو بذار ابو تقی هم عربیه هم زیبا بچت مهربونو پرجنب وجوش میشه …..

  4. وای دقیقا بعضی ها اصن فازشون معلوم نیست اخه به تو چه مترسک اسم بچه مونو گا میخوایم چی بذاریم تو فعلا بدو فوضولی اینو اونو کن

 14. سلام آیا ولایی اسم قشنگیه به نظرتون ؟ معنی ولایی یا منبعی داریم ازش ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *