Girl name with P

نام دختر با پ

اسم دختر فارسی با حرف پ

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف پ

اسم با پ
اسم دخترانه با پ

زیباترین اسم های دختر با پ

فهرست کامل اسامی دخترانه با حرف پ که ریشه فارسی دارند را در جدول زیر مشاهده نمایید. لیست اسم دختر با سایر ریشه ها مثل اسم های اوستایی، پهلوی که می توانند فارسی باستان تلقی شوند، یا اسم های دخترونه ترکی، کردی، لری، عبری، عربی، بلوچی، مازنی، گیلکی و … با حرف پ را در صفحه بعدی ببینید (از طریق لینک زیر جدول).

Iranian girls’ name with P

ردیف اسم فارسی معنی نام
۱ پاپوک   نعنای دشتی با گل آذینی مثل سنبل
۲ پادمیرا  جاویدان، نگهبان مهر و محبت، نگهدارنده عشق
۳ پادنا  اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز نام نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.
۴ پادینا  در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.
۵ پارامیدا  پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
۶ پاردیس   پردیس: بهشت. واژه Paradise امروزی در زبان انگلیسی برگرفته از این واژه است. فردوس نیز معرب پردیس است که البته نام پسرانه است.
۷ پارمیدا   = پارامیدا، پارامیس، پرمیس = بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر.
۸ پارمیس  پرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانشمند یا بانوی پرمهر است.
۹ پارمین   نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی. پارمین یعنی تکه ای از بلور. به مجاز یعنی زیبا و ارزشمند. (پار + مین) تكه یا قطعه‌ای از بلور. پاره ای از مینا.
۱۰ پارنا  نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر.
۱۱ پاشنگ   خوشه ی انگور
۱۲ پاک آفرین   آفریننده پاک
۱۳ پاک رخ   پاکیزه رو، زیبا رو.
۱۴ پاک گوهر   پاک گهر
۱۵ پاکدخت   دختر پاک و عفیف
۱۶ پاکنوش   پاک نوشنده
۱۷ پالیز   باغ
۱۸ پامچال   گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی.
۱۹ پانتی   نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
۲۰ پانیا  محافظ نگهدارنده. اسم دختر زیبا.
۲۱ پانیذ   شکر، فانیذ
۲۲ پانیک  کسی که قدمش نیک است، خوش قدم. قدم خیر.
۲۳ پایون  پیرایه، زیور، آرایش
۲۴ پاییز  هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
۲۵ پاییزان   هنگام پاییز
۲۶ پدیده   آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد، شخص یا حادثه چشمگیر.
۲۷ پرارین   خوب و نیکو.
۲۸ پرارین دخت   دختر نیکو و خوب.
۲۹ پربها   با ارزش، قیمتی، ارزشمند.
۳۰ پرتو   درخشش، تلألو.
۳۱ پرخیده   از لغات اساطیری است.
۳۲ پردخت  یا مخفف پریدخت
۳۳ پردیز   پردیس
۳۴ پردیس  فردوس، باغ، بستان
۳۵ پرزاد   پر + زاد (زاده)، مخفف پری زاده
۳۶ پرسا  نرم و لطیف مانند پر
۳۷ پرستش  نیایش، عبادت
۳۸ پرستک   پرستو
۳۹ پرستو   پرنده ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
۴۰ پرستوک   پرستو نام اصیل پارسی
۴۱ پرسون  برهون هاله، خرمن ماه
۴۲ پرسیا   پرشیا
۴۳ پرشاد   نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
۴۴ پرک   ستاره سهیل، تاج
۴۵ پرگام  نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان
۴۶ پرگان
۴۷ پرگشا  پرگشاینده، پرواز کننده
۴۸ پرگل   (به فتح پ) هر یک از گلبرگ های گل.
۴۹ پرگل   (به ضم پ) دارای گل های زیاد، پر از گل.
۵۰ پرگون   لطیف چون پر
۵۱ پرمون   زینت و آرایش.
۵۲ پرمیس  پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش کبیر، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پر مهر است.
۵۳ پرن  پروین
۵۴ پرنا   پرنیان
۵۵ پرناز   مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
۵۶ پرناک   جوان، برنا
۵۷ پرند   پرن، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده
۵۸ پرندخت   دختر لطیف چون پرند (پرند = پارچه از جنس ابریشم)
۵۹ پرنددخت   پرندخت
۶۰ پرنددیس   پرندیس
۶۱ پرندک   پشته، کوه کوچک
۶۲ پرندوش   پس پریشب
۶۳ پرندیس   نرم و لطیف چون پرند
۶۴ پرندین   نرم و لطیف چون پرند
۶۵ پرنسا  مانند ستاره پروین، دیبای منقش و لطیف، پرنیان
۶۶ پرنوش  به ضم پ، شیرین، زیبا، دوست داشتنی
۶۷ پرنون   پرنیان
۶۸ پرنیا  فرنیا
۶۹ پرنیان   پارچه ی ابریشمی دارای نقش و نگار
۷۰ پرنین   مانند پر
۷۱ پرو   پروین
۷۲ پروا   ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
۷۳ پروانه   حشره ای زیبا با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ
۷۴ پرور   ریشه پروردن، دارای پر
۷۵ پروش   لطیف چون پر
۷۶ پروین   دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا. درباره صورت فلکی ثور
۷۷ پری   در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار و نامرئی که گاه خود را نشان می دهد و با جمالش انسان را فریفته خود می کند. شخصیت افسانه ای در بسیاری از فرهنگ ها که نماد زیبایی، لطافت، نیکی و محبت است.
۷۸ پری پیکر   آنکه اندامی زیبا چون پری دارد.
۷۹ پری تاج   پری (موجود افسانه ای بسیار زیبا) + تاج، سرآمد پریان.
۸۰ پری جان   مرکب از پری + جان (اژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز).
۸۱ پری دخت   دختر پری، نام دخترانه پادشاه چین که سام پسر نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شده است.
۸۲ پری سیما   پری (فارسی) + سیما (عربی) پریچهره، زیبارو
۸۳ پری گل   زیبا چون گل و پری
۸۴ پری ویس   نام زنی در ویس و رامین
۸۵ پریا   زیبا چون پری
۸۶ پریاس  گلبرگ یاس، زیبا و با طراوت، شاداب و جذاب
۸۷ پریان   پری ها
۸۸ پریچه   پری کوچک
۸۹ پریچهر  پریچهره
۹۰ پریچهره   آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو
۹۱ پریرخ   پریچهره، زیبا رو
۹۲ پریرو   پری چهره، زیبا رو
۹۳ پریزاد   زاده پری، زیبا، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی.
۹۴ پریزاده   پریزاد.
۹۵ پریژه  پری کوچک.
۹۶ پریسا   مانند پری، زیبا چون پری.
۹۷ پریسان  مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری.
۹۸ پریشا   پری شاه، شاه پری ها.
۹۹ پریفام   زیبا چون پری
۱۰۰ پریفر  دختر زیبا و با وقار، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است، مرکب از پری و فر
۱۰۱ پریماه   زیبا چون ماه و پری
۱۰۲ پرین   نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.
۱۰۳ پریناز   دارای ناز و کرشمه ای چون پری.
۱۰۴ پرینام   دارای نامی زیبا.
۱۰۵ پرینوش   ترکیب پری + اسم نوش. پرینوش یعنی پری جاودان، زیباروی جاوید.
۱۰۶ پریوش   زیبا چون پری
۱۰۷ پسته   میوه ای کوچک و بیضوی که مغز آن خوراکی است، در شعر استعاره از دهان معشوق.
۱۰۸ پگاه   سپیده دم، صبح زود.
۱۰۹ پوپک   پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد.
۱۱۰ پوپه   پوپک.
۱۱۱ پوران   پوران دخت.
۱۱۲ پوران  یادگار، جانشین.
۱۱۳ پوران دخت   از شخصیت های شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسانی و دختر خسرو پرویز پادشاه ساسانی.
۱۱۴ پولک   دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزیین لباس به کار می رود، فلس ماهی که روی بدن ماهی را پوشانده است.
۱۱۵ پونا   در گویش سمنان پونه.
۱۱۶ پونه   گیاهی معطر از خانواده نعناع.
۱۱۷ پیچک   گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد.
۱۱۸ پیدرا  رودی در امریکا.
۱۱۹ پیروزدخت   مرکب از پیروز (فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت (دختر)، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی.
۱۲۰ پیمانه   جام شراب.
۱۲۱ پیوند   پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم. معمولا با واژگان با بار معنایی مثبت همراه می شود. مثل پیوند دوستی یا اصطلاح پیوندتان مبارک که تبریک برای ازدواج زوج ها هست.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با پ

شامل اسم های کردی، ترکی، لری، اوستایی، شمالی و … با حرف پ

به نظر شما زیباترین اسم های دخترانه با پ کدام نام ها هستند؟
در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

4.2/5 - (88 امتیاز)

790 نظر برای “نام دختر با پ”

 1. سلام اسمم پگاه و همسرم ابراهیم ب نظر شما اسم بچمونو چی بذاریم ک ب دوتامون بیاد
  البته الان بچه نداریم اما تو فکرشیم

  0
  0
 2. سلام..اسم پسرم پارسا اسم دخترم پارمیس به بچه تو راه دارم که دختره به نظرتان اسمشو پرنسا بزارم یا پریچهر یا پانیا؟لطفا نظر بدین

  0
  0
 3. با درود بر همه.
  انصافا وقتی نامها رو میخوندم دیدم واقعا پدر و مادرم درعین زیبایی قافیه و هم مطلع بودن هم رعایت کردن.همه با پر….پدرم پرویز.مادرم پری.برادرم پرهام.خواهرهام پرستو و پریناز و پریسا خودمم پریا.

  0
  0
 4. سلام
  اسم من پرژین هستش یه خواهر واسم تو راهه خواستم ازتون کمک بگیرم که چه اسمی واسش بزاریم که به اسم من بخوره؟؟؟؟

  0
  0
 5. سلام به نظر شما اسم پارنا قشنگه؟
  میخوام روی دخترم بذارم
  ممنون میشم نظر بدید.

  0
  0
  1. اسم پارنا خیلی نازه من بچه ای ندارم ولی اگه دختر دار بشم اسمشو پارنا میزارم چون اسم همسرمم پیمان هست باهاش جور در میاد

   0
   0
   1. پینار هم اسم قشنگیه برای دختر. اسم داداشش هم بذارید پندار !!!

    0
    0
   1. سلام من اسمم پریوش میخوام عوض کنم بزارم پریماه بنظرتون قشنگه؟؟

    0
    0
  1. خیر آنقدر شباهت اسمی هم قشنگ نیست حتی تلفظ اسم پیمانه زیبا نیست
   ولی پیمان قشنگه اگر می‌خواهید خیلی شبیه باشه به نظرم پیمان و پرنیان
   پرهام و پرناز

   0
   0
 6. اسم دختر با پ: پرنیان ، پرنیا، پرنسا، پانیسا، پانیا، پناه
  پانته آ، پانیذ، خوشگله فقط

  0
  0
 7. از نظر من اسم دختر فقط اسم خودم و قل هام والا اسم فقط
  ۱پارمیس
  ۲پارمیدا
  ۳پارلا

  0
  0
 8. پارمیس دختر زیبای یکی از سرداران کمبوجیه بود ک عاشق اَرشام شدو بهم رسیدند. بردیا مجرد و عاشق دختری ب نام آسپاسیا شدو ب کین برادر کشته شد..ن ازدواجی کرد.. ن دختری داشت..
  رمان عشق و حسادت…حتما این رمان رو بخونید دوستان.

  0
  0
 9. من یه اسم ایرانی میشناسم که داخل لیست نبود
  اسم پاپلی که به معنیه پروانه هست این اسم مادرم هست

  0
  0
 10. سلام به نظرتون اسم پگاه قشنگه برای دخمل تو راهیم،اسم گل پسرمم پرهامه

  0
  0
   1. من اسم پسرم پرهامه نمیدونم اسم دخترمو پگاه بگیرم یا پناه.پناه و خیلی دوس دارم لی یکی از دوستام گرفته این اسمو

    0
    0
   2. سلام
    پرینازم اسم قشنگیه به پرهام میاد

    0
    0
 11. دوست عزیز، بچه قراره تا اخر عمرش این اسمو داشته باشه. مسلما هر اسمی بذارن ده سال دیگه، بیست سال دیگه و … قدیمی میشه. پس هر ده سال تا اخر عمرش باید بره اسمشو عوض کنه که قدیمی نشه

  0
  0
 12. سلام، اسم دوقلو دختر که به پرهام و ندا بیاد جی هست، ممنون

  0
  0
 13. اسم دختر و پسر من پانیذ و پارسا هستش …..البته الان ۲۳ و ۲۱ سالشونه ولی خیلی اسماشون رو دوست دارن

  0
  0
 14. سلام اسمم پریناز یه دختر تو راهی دارم به نظرتون آریاناز خوبه ؟

  0
  0
 15. سلام دوستان نظرتون رو اسم پرستش و پرهام چیه؟ برای دختر و پسرم.

  0
  0
  1. خیر آنقدر شباهت اسمی هم قشنگ نیست حتی تلفظ اسم پیمانه زیبا نیست
   ولی پیمان قشنگه اگر می‌خواهید خیلی شبیه باشه به نظرم پیمان و پرنیان
   پرهام و پرناز

   0
   0
 16. سپاس اسم های دخترانه با حرف پ پارسی اصیل هستند و این عالی هست

  0
  0
 17. سلام به همه دوستان
  من اسم پسرم پارسا هس به نظر شما دخترم رو پارمیدا بذارم
  کسی پیشنهاد دیگه هم داره بده
  ممنون میشم نظراتتون رو بدین
  در صورت امکان از طریق تلگرام یا اینستا به ایدی هم بفرستین خوشحال میشم.
  با تشکر از ادمین سایت و همه عزیزان

  0
  0
 18. سپاس از وب سایت عالیتان سال هاست از سایت نام فارسی استفاده می کنم و جا داره تشکر کنم که کارتون حرفه ای هست به خصوص وقتی که بررسی تخصصی نام های پرنسا و پارمیدا را خواندم

  0
  0
 19. با عرض سلام، نام همسر آریاسب، سردار کوروش، پانته آ هست نه پانتی، پانتی مخفف هست که به اصطلاح پانی گفته می شود.

  0
  0
 20. اسم من پندار هست-دختر هستم! لطفاً یک جنسیتی نکنید مخفف اسمم پنی میشه که کاملا دخترونه است!٢٨ سالمه

  0
  0
  1. سلام. بله گرچه ثبت احوال در حال حاضر بعنوان اسم پسر می پذیرد اما در گذشته این نام برای دختر ثبت می شده است. از نظر تیم نام‌فارسی این اسم از نام های مشترک بین دختر و پسر محسوب می شود.

   0
   0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.