اسم پسرانه با م

نام پسر با م

اسم پسر فارسی با حرف م

فهرست کامل زیباترین اسامی پسرانه با م

نام های پسرانه با حرف میم

اسم پسرانه با م
اسم پسر با م

اسم پسر فارسی با م

نام های پسرانه پارسی بسیاری هستند که با حرف م شروع می شوند. در واقع اسامی پسرانه محبوب با م فراوانی زیادی دارند. حرف میم از لحاظ آوایی خوش آوا و گوش نواز است. ادای حرف م راحت بوده و تلفظ نام های با حرف م آسان است. در جدول زیر اسامی پارسی با م قرار دارند. خیلی نام های محبوب پسر با م شروع می شوند. مثل اسم مهراد، ماکان، ماهان.

در صفحه بعدی نیز نام های پسرانه ایرانی با م قرار گرفته اند. یعنی اسامی پسر با م با سایر ریشه ها. اسم پسر کردی، ترکی، لری و غیره با حرف میم.

اسم پسر با م

در ادامه لیست کامل اسم های پسرانه با حرف م را مشاهده می کنید. به همراه معنی دقیق اسم ها.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱ماتیار = مادیار، مرکب از ماد مخفف مادر + یار = یار مادر، کمک کننده به مادر
۲ماخ  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سخندانی پیر، مرزبان هری و هم چنین از راویان شاهنامه
۳مادیس  اسم پادشاه سکائیان
۴ماراسپند  کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، هم چنین در ایران قدیم روز بیست و نهم از هر ماه شمسی را ماراسپند می نامیدند.
۵ماراسفند  = ماراسپند
۶ماروسپند  نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۷مازیار  پسر قارون، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد.
۸ماکان  نام پسر کاکی از پادشاهان مازندران در قرن چهارم
۹مانای  سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
۱۰ماندا علم، دانش، معرفت، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردم صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به اسم صائبین یاد شده است.
۱۱مانی  نام بنیانگذار آیین مانوی، پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی. بررسی تخصصی و نظرات درباره اسم مانی را بخوانید: مانی.
۱۲ماه برزین  دارای شکوهی چون ماه، شکوهمند چون ماه
۱۳ماه بنداد  اسم یکی از بزرگان عصر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۱۴ماه فرزین  نام پدر به آفرید
۱۵ماه گشسپ  نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۶ماه مهر  مرکب از ماه + مهر (محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۷ماهان  منسوب به ماه: روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه.
۱۸ماهداد  به معنی داده ماه، اسم شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید.
۱۹ماهو  نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
۲۰ماهو  از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی.
۲۱ماهونداد  نام پدر دستور آذرباد از موبدان
۲۲ماهیار  دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۲۳مدریک پسر تیز هوش، انسان فهیم، کسی که درک می کند.
۲۴مدیوماه  اسم پسر عموی زرتشت
۲۵مرداس  مرد آسمانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران و نیزه گزار
۲۶مردافکن  آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
۲۷مردان شه  شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۸مرداویج  مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
۲۹مردو  از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۰مزدا  در ادیان ایرانی، خداوند
۳۱مزدک  از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی، خردمند کوچک
۳۲مسباد  از نامهای دوران هخامنشی
۳۳مشکان  مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی.
۳۴مکابیز  مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
۳۵مگابیز  = مکابیز، اسم یکی از سرداران داریوش هخامنشی.
۳۶منجیک  نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی اسم زیبای فارسی
۳۷مندا علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۳۸مندی  از نامهای امروزی زرتشتیان
۳۹منشور  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
۴۰منوچهر  در اوستا آن که از نژاد منوش است
۴۱منوش  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست.
۴۲منوشان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود.
۴۳منوشچهر منوچهر
۴۴موتا  نام یکی از سرداران دیلمی
۴۵مهان  بزرگان (با تلفظ Mehan)؛ اما باید بدانید که اسم مهان در حال حاضر بعنوان اسم دختر مورد تایید است و با تلفظ Mahān و به معنی مثل ماه.
۴۶مهباد  مرکب از مه (بزرگ) + یاد (بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
۴۷مهبد مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۸مهبود مهبد، سرور ماه، کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، از شخصیت های شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد.
۴۹مهداد  داده ماه
۵۰مهرآزاد  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آزاد (رها)
۵۱مهراب  به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که فروغ خورشید دارد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
۵۲مهراد  بخشنده بزرگ
۵۳مهراز  راز بزرگ. با تلفظ Mehraz به عنوان اسم دختر از اسامی مورد تایید ثبت احوال است.
۵۴مهراس  از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۵مهراسپند  ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۵۶مهرام  ماه آرام
۵۷مهران  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۸مهران ستاد  از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۹مهربد  مرکب از مهر (خورشید) + بد (پسوند اتصاف)
۶۰مهربرزین  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۱مهربنداد  از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۶۲مهرپویا  آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
۶۳مهرتاش  اسم پسر فارسی ترکی: مهر (فارسی) + تاش (ترکی) = همتای مهر.
۶۴مهرداد  داده خورشید، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۶۵مهردار  دارنده مهر و محبت NameFarsi.com
۶۶مهرسام پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
۶۷مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
۶۸مهرماه  مرکب از مهر (محبت و دوستی) + ماه، اسم پسر ساسان
۶۹مهرنرسه  نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان.
۷۰مهرنیا از نسل خورشید، زیبا و درخشان.
۷۱مهریاد یادگار خورشید، مرکب از مهر و یاد.
۷۲مهریار  دوست و یار خورشید
۷۳مهزیار نام پدر علی بن مهزیار که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد و مقبره ایشان در شهر اهواز است.
۷۴مهست  بزرگترین و مهمترین، اسم پسر داریوش پادشاه هخامنشی
۷۵مهنام  دارای نام زیبا. ترکیب مه (ماه) + نام. آنکه نامش در ذهن و تاریخ می درخشد. دقت شود در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.
۷۶مهند تکه ای از ماه، اندکی از ماه، به فتح میم و ه و سکون نون و دال، اسم پسر خراسانی. توجه داشته باشید که این نام در حال حاضر به عنوان اسم دختر در ثبت احوال به ثبت می رسد.
۷۷مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است، دارای چهره ای زیبا چون ماه.
۷۸مهیار  ماهیار، یار ماه
۷۹میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
۸۰میرو  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی.
۸۱میرین  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
۸۲میشا  همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است.
۸۳میشان  نام روستایی در استان کهگیلویه
۸۴میلاد  صورت دیگری از مهرداد، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۸۵میلان نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز
۸۶میهن یار  دوست و یار وطن
www.NameFarsi.com

◄ ادامه اسم های ایرانی با میم:

اسم پسر ایرانی با م

شامل نام های پسرانه کردی، اسامی ترکی، لری و … با حرف م.

1,536 نظر برای “نام پسر با م”

 1. سلام
  من اسم مهرادو بسیار میپسندم به نطرم خیلی شیکه ولی رایان چون تشابه به رایانه داره دوست ندارم

  1. من چون اسمم مهرداده مهبد رو انتخاب میکنم که هم زیباست و ایرانیه

  2. سلام ببخشید یه سوال داشتم من. آیا مهاذ یا محاذ اسمه؟ اگه آره معنیش چیه؟

 2. به نظر شما سامیار قشنگه میخوام به سارینا هم بخورهبخورهص

 3. اسم من سمیراس و اسم دخترمو مشابه اسم خودم سارینا گذاشتم و اسم پسرم هم مهرسام ک ب اسم همسرم میثم بخوره

  1. سلام اسم پدر بچه مسعود و اسم مادر بچه زهرا لطفا یک اسم پسر از”م” بگید، ممنون از لطفتون

 4. سلام اسم پسر با حرف م میخوام که به دنیز یا یاسمین بخوره ممنون

 5. بنظرتون چه اسم پسری به النامیخوره. البته اسم پدرش هم اقامرتضی

 6. سلام اسم پسر به حرف میم میخواستم که به معروف نزدیک باشد

 7. سلام اسم پسرانه مرنا merena موردتاییدثبت احوال کشور است یا خیر ؟ مرنا از فرماندهان ساسانی در نبردتیسفون برعلیه رومیان بود کعه در این نبرد رومیان شکست خوردند لطفا اگه معنی اسم مرنا رو میدونید بگید ممنون میشم با تشکر از شما بابت سایت خوبتون.

 8. باسلام،
  شماره هشتاد و چهار میلان،به زبان گیلکی یعنی خانه من،لانه من،مکان زندگی من

 9. سلام به نظر شما اسم مهرآس قشنگ تره یا سامین؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 10. سلام من اسم شوهرم مهرداد هست ب نظرتون اسم پسر مهراد قشنگتره یا مهبد؟

  1. وااااای چه جالب! اسم همسر منم مهرداد. میگه اسم پسرمون رو مهراد بذاریم.

 11. سلام وقتتون بخیر، لطفا یک اسم دختراصیل ایرانی از “م” بگید‌، نام پدرش مسعود، نام مادرش زهرا

 12. فاز این خانم هایی که میان اینجا میگن آقامون اسمش اینه میگه اینو بزاریم به اسم من بخوره چیه؟اصلا آقایون اینجا چیکار میکنن؟؟ کم فامیلشون رو بچس…حق اسم گذاشتنم دارن از خانم ها میگیرن…تازه میخوان شبیه خودشونم باشه …امر دیگه؟ بدنیا آوردنش کم نیست…بزرگ کردنش و ترو خشکش و یه عمر مادری…اوکی شوهرتونو دوست دارید ولی این دیگه زیاد یه .اسمو باید مادر انتخاب کنه دوتا گزینه بده شوهرش تازه بگه به نظر من اولیه خوبه …اصلا میگیم اسمه خوب بود و گذاشتیم…مثلا اسم همسر : فرهاد اسم فرزند: فرهان بعد از بخت بد طلاق گرفتین…عمرا اگه شوهر سابقو فراموش کنید هر سری بچرو صدا کنیین اسم شوهره میاد رو مختون.چرا اسم هایی انتخاب میکنید که به اسم خودتون بیاد؟ هر اسمی که دوست دارید بزارید محدود نکنید خودتونو… والااا…از ما گفتن…بدروود

  1. خوبه که فامیلی بچه به اسم شما مردا هستش حالا مادر حق یه انتخاب اسم برای بچه نداره؟ عجبا توقعتون بیش از حده!!!! بالاخره یه مادر ۹ ماه با تمام سختی های دوران بارداری، زایمان، شیر دهی، شب بیداری های وقت وبی وقت، کمبود خواب، به هم ریختن هورمون های بدن واستایل اندامی و….. دور از غیرت یه مرده که این قدر خودخواه باشه که خودش هم مادر داره

 13. خرج بچه رو کی میده قیمت پوشک و شیر خشک و داری تو این وضعیت که مرد صبح تا شب باید جون بکنه برای ۱قرون پول یه انتخاب اسم بچه حقش نیست ؟

 14. سلام. لیست اسامیتون کامل نیست. خیلی اسمها با حرف م رو ندیدم.

  1. سلام. دقت کنید نصف اسامی در صفحه بعدی قرار دارد. (زیر جدول روی لینک ادامه اسامی کلیک نمایید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *