girl name with Naz

اسم با ناز

لیست کامل اسم های دخترانه زیبا که با ناز شروع یا به ناز ختم می شوند (اسم با ناز Names end with Naz)

اسم های مختوم به ناز

اسم هایی که آخرش ناز است:

اسم های گلناز، پریناز، ماهناز، فریناز، بهارناز، بهناز، شهرناز، فرناز، لی لی ناز، مهناز، مهرناز (از اسم های دختر شاهنامه ای)، سروناز، آواناز، طناز، شهناز، نیکناز و هم چنین آتاناز، الناز، ساناز، آیناز و ایلناز که اسم دختر ترکی هستند، شاناز اسم دختر کردی هست. حورناز و درناز نیز از جمله نام های دخترانه با ناز هستند که از نظر لغوی متشکل از واژه عربی و فارسی هستند. در به معنی مروارید است.

names with Naz
اسم با ناز Names with naz

اسم های شروع شونده  با ناز

اسم های که با ناز شروع می شوند:

اسم ناز آفرین، نازآفرید، نازگل، نازنین، نازی اسم های فارسی دخترانه با ناز و هم چنین نازلی، نازیلا و نازلار که اسم ترکی دختر هستند.

اسم اخرش ناز
اسم آخرش ناز

همانطور که می بینید بسیاری از این نام ها ریشه ترکی دارند و دلیلش وجود واژه “ناز” مشترک بین فارسی زبانان و ترک زبانان ایران است.

به نظر شما کدام اسم ها، اسم های نازدارتر! و زیباتری هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Baluchi name

اسامی بلوچی

اسم های بلوچی دختر پسر

اسم های مرسوم در سیستان و بلوچستان Baluchi names

اسم بلوچی دختر

اسامی دخترانه بلوچی عبارت اند از:

 ایران ملک، بیگم، ماهو، ریحان، گل پری، مه پری، گنجی، گل بانو، گل دِرّ، دولُک، نوری، زیرّگ، پورچینک، پترونک، گران ملک، سنجران ملک، هیران، آهوگ، آشو، تاجکی، ماهَل، مگیر، لالین، سلطان ملک، مدو، هانی، گُلی، گَلی، غمناز، سنّاز، گراناز، ملک ناز، درناز، زرناز، سدو، سازین، گونجت، کلمپُر، شاه خاتون، کاتل، پَوران گیشو، پَتِرک، گرامُزگ، ماهان، زرّی، مَلّی، سنگین، روزان، روزَل، خداخیر، شرَپ ناز، شهری، روزی، کپوت، ماهی، روزان ملک، ماه ملک، شِمشُک، صدگنج، مه گنج، شه بی بی، مهر بی بی، روز بی بی، مه بی بی، صاحب خاتون. لازم به ذکر است اسم های هانی و ماهان، در حال حاضر بعنوان اسم پسرانه مورد تایید ثبت احوال هستند. یا مثلا آشو که شباهت زیادی با نام اشو (زردشت) دارد که اسم اوستایی است.

اسم بلوچی پسر

اسامی پسرانه بلوچی عبارت اند از:

دل وش، هامین، وش دل، کهور، هنگور، اعید، بالاچ، میرو، کمبر، صیدو، دوستین، آدو، آدینگ، دُرهان، دریهان، گمین، کیها، جییند، کریچ، شاهو، مسکین، شینزگ، تکو، رودین، دُرگوش، دلگوش، شهدوست، شحنه، دگاری، سَنَت، نکبهت، رگام، جنجال، زابد، داخدا، لشکری، سنجر، شهبینک، شهسوار، شهداد، شه دُرّ، درّک، میر بینک، ملک بینک، گل بینک، سیه مار، نُهود، دادُل، ولی محمد، گنگزار، درّا، شی مراد، شهمراد، دادین، میرین، میران، گدو، چاشک، هوبیار، ویدی، میرزا، لشکرهان، پتی محمد، کریمداد، پیرمحمد، جوانی ملک، بیبرگ، لادو.

همانطور که حتما متوجه شدید در لیست اسامی بلوچی، نام هایی به ریشه های عربی، فارسی و حتی کوردی هم به چشم می خورد. باید باز هم اشاره کنیم که بسیاری از نام ها در ایران مثل بسیاری از واژگان، ریشه مشترک، فارسی، کردی، لری، بلوچی و … دارند. این خود یکی از نشانه های نزدیکی اقوام مختلف در ایران عزیز است. این لیست به همت و پیشنهاد یکی از همراهان بلوچی عزیز، در اینستاگرام نام‌فارسی، آقای حمید، تهیه شده است. این اسامی بدون شک قسمتی از کلمات اصیل بلوچی هستند.

اسم هانل

هانل یعنی بیوه سردار. معادل هانی هست و در بلوچی اسم دخترانه است.

معنی اسم بالاچ

بالاچ یعنی با غیرت، غیور. اسم پسر بلوچی است.

معنی اسم بلوچی لالین

لالین را می توان دردانه، یکتا، تنها معنی کرد. دردانه از ترکیب در و دانه است و بعنی دانه ارزشمند.. به مجاز یعنی کمیاب، تک و با ارزش.

دیگر اسامي بلوچي

نام های بلوچی به ترتیب حروف الفبا به همراه معنی:

اشکام ( اَش-کَ ام) یعنی: آرام و قرار
امبارک ( اَم-بَ‌ا‌ر‌ک ) یعنی: یکسانیت. برابری.
امبشک ( اَم-بُ‌ش‌ک) یعنی: همراه، رفیق، دوست، یار.
امل (اَ‌مُ‌ل) یعنی: خوش ‌چهره، دوست.
اجام (اَج‌ا‌م) یعنی: آرام.
اترار (اَ‌ت‌رَ‌ا‌ر) یعنی: آرام، هم چنین بی غم
ایشتم (اِ‌ی‌ش‌تُ‌م) یعنی: هوشمند، منطقی، باهوش.
بشکند (بِ‌ش‌کَ‌ن‌د) یعنی: تبسم، لبخند.
بالاچ (بَ‌ا‌لَ‌ا‌چ) یعنی: یک اسم تاریخی و قدیمی به معنی عزت، غیرت، غیرتمند و غیور.
بامری یعنی: خوش چهره. اسم یک قوم در بلوچ هم هست.
بامیگ (بَ‌ا‌مِ‌ی‌گ) یعنی: صبح، سحرگاه، صبحدم.
بائیان (بَ‌ا‌ء‌ی‌آ‌ن) یعنی: ممد، کمک، یاری. اسم نواب مکران نواب بائیان گیجکی.

بجار یعنی: سوغات، تحفه. اسم یکی ازمردان تاریخی بلوچ هم بوده است.
بشام (بَ‌ش‌شَ‌ا‌م) یعنی: برسات (باران)
بوسل (بُ‌و‌س‌ل) یعنی: بوسه.
بهتی (بَ‌ه‌تِ‌ی) یعنی: خوش قسمت.
بهرام : حیران، رام، نشان. از نام های ایرانی در منظومه شمسی است.
بیبگر (بِ‌ی‌بَ‌ر): اسم یکی از فامیلان میرچاکر و داستان عاشق شدن با دختر حاکم قندهار و دزدیدن او مشهور است.
بیگت (بِ‌ی‌گ‌ت) یعنی: بی گمان.
بیل (بِ‌ی‌ل) یعنی: زفیق، دوست، یار.
باول (بَ‌ا‌وَ‌ل) یعنی: بازو، کمک، مدد، یاری.
بیگل (بِ‌ی‌گ‌ل) یعنی: غمگین، ناراحت.

بودو (بُ‌و‌دُو) یعنی: هوشمند، خردمند.
بودان (بُ‌‌و‌دَ‌ان) یعنی: هوشمند.
بودین (بُ‌و‌دِ‌ی‌ن) یعنی: هوشمند.
بوهیر (بُ‌و‌ه‌ِ‌ی‌ر) یعنی: با اصل و نسب، اصیل، اشراف زاده، بزرگزاده. معادل نام مهنیا در فارسی.

پاکند (پَ‌ا‌کَ‌ن‌د) یعنی: یاقوت.
پنتین (پَ‌ن‌تِ‌ی‌ن) یعنی: نصیحت کننده.
پلرک (پُ‌ل‌رَ‌ک) یعنی: نرم، ناز.
تاجل (تَ‌ا‌جَ‌ل) یعنی: تاج.
تاهیر (تَ‌ا‌هِ‌ی‌ر) یعنی: قرار، آرام، سکون.
ترانگ (تْ‌رَ‌ا‌نَ‌ک) یعنی: یاد رفتگان، خیال، یاد و خاطره.
تهتال (تَ‌ه‌تَ‌ا‌ل) یعنی: یاد، خیال.
تگام (تَ‌گَ‌ا‌م) یعنی: تیزگام. گام زن.

جیهند. گمان، اندازه
جمار (جَ‌م‌مَ‌ا‌ر) یعنی: ابد، همیشه.
چگرد: نام یک نوع درخت و اسم چند شهر در بلوچستان.
حانک، هانل، هانی معنی هر سه میشه بیوه سردار و اسم معشوقه شیخ مرید. افسانه هانی و شیخ مرید.
حنگ (حِ‌ن‌گ) یعنی: جوان، خوش ‌چهره، زیباروی.
حداست (حُ‌دَا‌سَ‌هَ‌ت) یعنی: خداداد، داده خدا.

دراتون (دُرا‌تُ‌و‌ن) یعنی: خانم محترم.
درک (دُ‌ر‌رُک) یعنی: گوهر.
درناز: زیبای ارزشمند. در به معنی مروارید است و مجازا یعنی ارزشمند و ناز نیز یعنی مایه افتخار، مجازا زیبا.
دلپل (دِ‌ل‌پُ‌ل) یعنی: نرم دل.
دلجم: یقین، محکم.
دوستین یعنی: دوست داشتنی.
دودا ( دُودَا): اسم تاریخی و قدیمی بلوچی
دیمل (دِ‌ی‌م‌مَ‌ل) یعنی: واضح، روشن.
دربانک (دُر‌بَ‌ا‌نُ‌ک) یعنی: محترمه، عزیز، عزت.
درشان (دَر‌ش‌ا‌ن) یعنی: اظهار، ظاهر، بیان

راد (رَاد) یعنی: راست، صحیح، اعتبار، یقین، اعتماد. راد در فارسی یعنی جوانمرد و ترکیب های اسمی بسیاری برای نام پسر از واژه راد وجود دارد. اسم های پسرانه مثل رادین، رادوین، رادمهر و … از این دسته نام ها هستند.
رامین: اسم قدیمی بلوچی و طبق گفته ها اسم پسر میرگهرام لاشاری بوده است. رامین در فارسی نیز بسیار برای نامگذاری فرزند پسر استفاده شده است.
رگام (رَگَ‌ا‌م) یعنی: موسم، دور.
روهن (رُو‌هِ‌ن) و روهنا (رُ‌و‌هِ‌نَ‌ا) یعنی: روشن.رودین چندین معنی داره، بزرگ. معنی مثل رود، پویا و جاری و سرشار از زندگی نیز از آن قابل برداشت است.

زباد (زَ‌بَ‌ا‌د) یعنی: شخص خوش بو.
زرال گل (زَررَ‌ا‌ل‌گُ‌ل) یعنی: قیمتی و ارزشمند.
زهیر : از یاد رفتگان، از یاد رفته.

اسم های گراناز، دورناز و ملک ناز نیز از اسامی دخترانه بلوچی هستند و به معنی عزیز.

دوستان بلوچ زبان اگر پیشنهادات دیگری درباره نام های سیستان و بلوچستانی دارند حتما در قسمت نظرات بنویسند، در اسرع وقت به این فهرست اسم های بلوچی دختر یا پسر اضافه می کنیم.

new name with S

اسم با س

اسم جدید ایرانی با حرف س

Iranian Name with S اسم ایرانی دختر پسر با حرف سین

خیلی از نامهای زیبای دخترانه و پسرانه ایرانی با حرف سین شروع می شوند. اسم های محبوب و شیک پسر و دختر با س که اکثرا ریشه فارسی (پارسی) دارند. خیلی از مخاطبان نام فارسی در وبسایت، اینستاگرام یا تلگرام به ما پیام می دهند و دنبال اسم با س برای فرزند دختر یا پسر خود بودند. اسامی دختر و پسر با حرف “س” از نظر آوایی نیز زیبا هستند. آوای حرف س در ابتدای اسامی آوایی متفاوت و جالب برای یک اسم است. از نظر فراوانی اسم ها نیز اسم های دخترانه و پسرانه بسیاری با حرف س وجود دارند که این نامها دارای معانی زیبا نیز هستند.

name with S
اسم با س name with S

اسم های دخترانه با س (سین)

به درخواست دوستان اسم های دخترانه با س در دو بخش فهرست شده اند. روی قسمت مورد نظر خود کلیک نمایید:

اسم دختر با س

شامل اسم های دخترانه فارسی با حرف سین؛ نام های دختر که ریشه پارسی اصیل دارند. اسامی دختر با س مثل اسم سپیده، سارینا، سروین و … که اسم فارسی دخترانه هستند.

سایر اسم دختر ایرانی با س

شامل اسم دختر ایرانی (ترکی، کردی، لری، عبری، مازنی، گیلکی، عربی و …) با حرف سین. اسامی دخترانه با س مثل: سوگل، سارا، ساغر، سیما، سلما، سلنا، سلین و … هستند. بسیاری از نام های محبوب دخترانه با حرف س ریشه ترکی دارند. سیما، سمیرا، سهیلا و سحر نیز که از اسامی محبوب دهه ۶۰ و ۷۰ هستند اسم هایی مرسوم در ایران با ریشه عربی هستند.

اسم جدید دختر با س

شامل اسم هایی که در این چند سال و بر اساس تعاملات شما با وبسایت نام‌فارسی، یا دکتر نیکزاد، مشاور اسم ما بیشتر مورد توجه شما برای نامگذاری قرار گرفته اند. اسم هایی که هنوز هم فراوانی کمی دارند و به اصطلاح عام اسم جدید محسوب می شوند. خیلی از این نام ها لزوما اسم فارسی نیستند و مثلا ریشه ترکی دارند. برای مثال اسم های سلنا، سودا، سلین و سوین اسم دختر ترکی هستند و در این دسته قرار می گیرند. سارینا، سروین و ساینا ریشه فارسی دارند. ستیا ریشه اوستایی و پهلوی دارد و البته ریشه اصیل ساینا اسم اوستایی است. سارا ریشه عبری دارد و سوفیا و سیلوانا اسم لاتین هستند.

girl name with S
اسم دختر جدید با س girl’s name with S

اسم های پسرانه با س (سین)

روی قسمت مورد نظر خود کلیک نمایید:

اسم پسر با س

شامل اسم های پسرانه فارسی با حرف س؛ نام های پسر که ریشه پارسی اصیل دارند. اسامی پسرانه با س مثل اسم سام، سیاوش و سهراب که از اسامی شاهنامه ای هستند، سامراد، سروش، سامان، سامیار، سپهر و … که دیگر نام های زیبای فارسی هستند.

سایر اسم پسر ایرانی با س

شامل اسم پسر ایرانی (ترکی، کردی، لری، عبری، مازنی، گیلکی، بلوچی، ارمنی، عربی و …) با حرف سین؛ اسامی پسر با س مثل اسم سینا، سیروان و … که اسم های با ریشه غیر فارسی هستند.

اسم پسر جدید با س

شامل اسم های محبوب پسرانه با حرف سین، که در دهه اخیر و طی تعاملات شما عزیزان با ما (نظرات در وبسایت نام‌فارسی، مشاوره های انجام شده و نظرسنجی ها) مشخص شدند که بیشتر مورد توجه برای نامگذاری و انتخاب اسم برای فرزند پسر واقع شده اند.

boy name with S
اسم پسر جدید با س

زیباترین اسم های فارسی و ایرانی با حرف س

به نظر شما زیباترین اسم های دختر پسر با حرف سین کدام نام ها هستید؟ در قسمت نظرات بنویسید.

❤️ نام فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸