Boy name with J

اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

لیست کامل اسامی پسرانه فارسی با حرف جیم

بسیار از اسم های پسرانه با حرف “ج” از نام های اصیل ایرانی موجود در کتاب شاهنامه فردوسی هست. در ادامه لیست کامل اسامی پارسی پسر با حرف جیم را می بینید.

Boys name with J
اسم پسرانه با حرف ج
ردیف اسم معنی
۱ جابان نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲ جادی زعفران
۳ جامشید جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی.
۴ جان افروز از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین.
۵ جان افزا جان افزا.
۶ جان بخشان جان بخش.
۷ جان مهر مهربان جان.
۸ جانلی جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده.
۹ جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی.
۱۰ جانوشیار معادل جانوسیار است.
۱۱ جانی جاندار. در حال حاضر به عنوان اسم برای نامگذاری پیشنهاد نمی شود.
۱۲ جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا.
۱۳ جاوید همیشگی، ابدی. نام فارسی پسرانه زیبا با حرف ج.
۱۴ جاهد کوشا، ساعی.
۱۵ جستان نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان.
۱۶ جمشاد پادشاه بزرگ و شاد.
۱۷ جمشید جامشید، از شخصیت های شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی. از اسامی شاهنامه ای.
۱۸ جندل از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹ جوانشیر نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰ جوانوی از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱ جویا جستجو کننده، جوینده
۲۲ جویان جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳ جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴ جهان آفرین آفریننده جهان
۲۵ جهان بخش آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶ جهان فر شکوه جهان
۲۷ جهانبان نگهبان جهان، خداوند
۲۸ جهاندار خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹ جهانسوز فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰ جهانشاد آن که مردم جهان از او شادند
۳۱ جهانشید نور و روشنایی عالم
۳۲ جهانشیر دلاور در جهان
۳۳ جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴ جهانگشای تسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵ جهانگیر فتح کننده جهان
۳۶ جهانیار یاور و یاور مردم جهان
۳۷ جهن از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ج

نظرسنجی اسم پسر با ج

به نظرتون زیباترین اسم پسر با حرف جیم کدام نام است؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

Girl name with J

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

لیست کامل اسم دخترانه فارسی با ج. شامل نام هایی پارسی که با حرف جیم شروع می شوند. توجه کنید اسامی دخترانه ایرانی با ج با سایر ریشه ها نیز در انتهای این جدول قابل دسترسی هستند. در لیست این پست، نام های جانا و جانان در دهه اخیر جز محبوب ترین اسم های دخترانه بودند و هستند.

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ جاسمین  = یاسمین (یاسمن). گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز.
۲ جان نواز   آرامش دهنده جان، نوازشگر جان، نوازش کننده جان، آرام جان، آنکه وجودش موجب آرامش روح و روان است، محبوب نام فارسی
۳ جان‌آرام   آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان.
۴ جانا   جان + ا = ای جان، ای عزیز. بررسی دقیق تر: اسم جانا.
۵ جانان   محبوب، معشوق. بررسی دقیق تر: اسم جانان.
۶ جانانه   محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان. در اصطلاح عامیانه به عنوان صفت به معنی آچه باعث لذت جان می شود، لذت بخش. ضمنا در تصوف به مجاز خداوند را گویند.
۷ جانبانو   بانویی که همانند جان عزیز است.
۸ جاندخت   دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
۹ جریره   از شخصیت های شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود. از اسم های شاهنامه ای دختر.
۱۰ جمدخت   جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده.
۱۱ جوانه   اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان.
۱۲ جوهر  گوهر  اسم دخترانه
۱۳ جهان آذر   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش).
۱۴ جهان آسا   موجب آسایش و آرامش مردم جهان.
۱۵ جهان آوا   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ).
۱۶ جهان افروز   روشن کننده جهان، نور دنیا.
۱۷ جهان بانو   بانوی جهانیان.
۱۸ جهان خاتون   خاتون جهانیان، بانوی جهانیان. نام بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم. درباره جهان ملک خاتون بیشتر بدانید در: جهان خاتون.
۱۹ جهان ماه   آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا.
۲۰ جهان ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
۲۱ جهانتاب   روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم.
۲۲ جهاندخت   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر).
۲۳ جهانرخ   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت).
۲۴ جیحون   نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ج

نظرسنجی اسم دختر با ج

به نظر شما زیباترین اسم های دخترانه فارسی با ج کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.