اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج
اسم پسرانه با حرف جیم
ردیفاسممعنی
۱جابان  نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲جادی زعفران
۳جامشید  جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴جان افروز  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵جان افزا  جان افزا
۶جان بخشان  جان بخش
۷جان مهر  مهربان جان
۸جانلی  جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰جانوشیار  جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱جانی  جاندار
۱۲جانیار  یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳جاوید  همیشگی، ابدی
۱۴جاهد  کوشا، ساعی
۱۵جستان  نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶جمشاد  پادشاه بزرگ و شاد
۱۷جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸جندل  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹جوانشیر  نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰جوانوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱جویا  جستجو کننده، جوینده
۲۲جویان  جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳جهان  کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴جهان آفرین  آفریننده جهان
۲۵جهان بخش  آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶جهان فر  شکوه جهان
۲۷جهانبان  نگهبان جهان، خداوند
۲۸جهاندار  خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹جهانسوز  فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰جهانشاد  آن که مردم جهان از او شادند
۳۱جهانشید  نور و روشنایی عالم
۳۲جهانشیر  دلاور در جهان
۳۳جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴جهانگشای  تسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵جهانگیر  فتح کننده جهان
۳۶جهانیار  یاور و یاور مردم جهان
۳۷جهن  از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

 

ردیف اسم فارسی معنی نام
1جاسمین = یاسمین (یاسمن)؛ گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز
2جان نواز  آرامش دهنده جان، نوازش کننده جان، محبوب نام فارسی
3جان‌آرام  آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان
4جانا  جان + ا = ای جان، ای عزیز
5جانان  محبوب، معشوق
6جانانه  محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان
7جانبانو  بانویی که همانند جان عزیز است.
8جاندخت  دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
9جریره  از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
10جمدخت  جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده
11جوانه  اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
12جوهر گوهر  اسم دختر
13جهان آذر  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش)
14جهان آسا  موجب آسایش و آرامش مردم جهان
15جهان آوا  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
16جهان افروز  روشن کننده جهان، نور دنیا
17جهان بانو  بانوی جهانیان
18جهان خاتون  خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم
19جهان ماه  آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
20جهان ناز  آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
21جهانتاب  روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
22جهاندخت  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر)
23جهانرخ  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
24جیحون  نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ج