اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج
اسم پسرانه با حرف جیم
ردیفاسممعنی
۱جاباننام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲جادیزعفران
۳جامشیدجمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴جان افروزاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵جان افزاجان افزا
۶جان بخشانجان بخش
۷جان مهرمهربان جان
۸جانلیجان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹جانوسیارجانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰جانوشیارجانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱جانیجاندار
۱۲جانیاریاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳جاویدهمیشگی، ابدی
۱۴جاهدکوشا، ساعی
۱۵جستاننام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶جمشادپادشاه بزرگ و شاد
۱۷جمشیدجامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸جندلاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹جوانشیرنام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰جوانویاز شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱جویاجستجو کننده، جوینده
۲۲جویانجوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳جهانکیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴جهان آفرینآفریننده جهان
۲۵جهان بخشآن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶جهان فرشکوه جهان
۲۷جهانباننگهبان جهان، خداوند
۲۸جهاندارخداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹جهانسوزفتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰جهانشادآن که مردم جهان از او شادند
۳۱جهانشیدنور و روشنایی عالم
۳۲جهانشیردلاور در جهان
۳۳جهانفرکسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴جهانگشایتسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵جهانگیرفتح کننده جهان
۳۶جهانیاریاور و یاور مردم جهان
۳۷جهناز شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

 

ردیف اسم فارسی معنی نام
1جاسمین = یاسمین (یاسمن)؛ گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز
2جان نواز  آرامش دهنده جان، نوازش کننده جان، محبوب نام فارسی
3جان‌آرام  آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان
4جانا  جان + ا = ای جان، ای عزیز
5جانان  محبوب، معشوق
6جانانه  محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان
7جانبانو  بانویی که همانند جان عزیز است.
8جاندخت  دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
9جریره  از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
10جمدخت  جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده
11جوانه  اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
12جوهر گوهر  اسم دختر
13جهان آذر  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش)
14جهان آسا  موجب آسایش و آرامش مردم جهان
15جهان آوا  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
16جهان افروز  روشن کننده جهان، نور دنیا
17جهان بانو  بانوی جهانیان
18جهان خاتون  خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم
19جهان ماه  آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
20جهان ناز  آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
21جهانتاب  روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
22جهاندخت  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر)
23جهانرخ  مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
24جیحون  نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ج