مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم با ج

اسم پسر با ج

اسم پسر فارسی با حرف ج

نام پسر فارسی با ج

اسم پسرانه با حرف جیم

ردیف اسم معنی
۱ جابان   نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
۲ جادی  زعفران
۳ جامشید   جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۴ جان افروز   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۵ جان افزا   جان افزا
۶ جان بخشان   جان بخش
۷ جان مهر   مهربان جان
۸ جانلی   جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۹ جانوسیار  جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۰ جانوشیار   جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۱ جانی   جاندار
۱۲ جانیار   یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
۱۳ جاوید   همیشگی، ابدی
۱۴ جاهد   کوشا، ساعی
۱۵ جستان   نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
۱۶ جمشاد   پادشاه بزرگ و شاد
۱۷ جمشید  جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۱۸ جندل   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۱۹ جوانشیر   نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۰ جوانوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ در زمان بهرام گور
پادشاه ساسانی
۲۱ جویا   جستجو کننده، جوینده
۲۲ جویان   جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۳ جهان   کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین
۲۴ جهان آفرین   آفریننده جهان
۲۵ جهان بخش   آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.
۲۶ جهان فر   شکوه جهان
۲۷ جهانبان   نگهبان جهان، خداوند
۲۸ جهاندار   خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه
۲۹ جهانسوز   فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.
۳۰ جهانشاد   آن که مردم جهان از او شادند
۳۱ جهانشید   نور و روشنایی عالم
۳۲ جهانشیر   دلاور در جهان
۳۳ جهانفر  کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظمت جهان
۳۴ جهانگشای   تسخیرکننده جهان، فاتح
۳۵ جهانگیر   فتح کننده جهان
۳۶ جهانیار   یاور و یاور مردم جهان
۳۷ جهن   از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب تورانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ج

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

 

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 جاسمین  = یاسمین (یاسمن)؛ گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز
2 جان نواز   آرامش دهنده جان، نوازش کننده جان، محبوب نام فارسی
3 جان‌آرام   آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان
4 جانا   جان + ا = ای جان، ای عزیز
5 جانان   محبوب، معشوق
6 جانانه   محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان
7 جانبانو   بانویی که همانند جان عزیز است.
8 جاندخت   دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
9 جریره   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
10 جمدخت   جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده
11 جوانه   اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان
12 جوهر  گوهر  اسم دختر
13 جهان آذر   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش)
14 جهان آسا   موجب آسایش و آرامش مردم جهان
15 جهان آوا   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
16 جهان افروز   روشن کننده جهان، نور دنیا
17 جهان بانو   بانوی جهانیان
18 جهان خاتون   خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم
19 جهان ماه   آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
20 جهان ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
21 جهانتاب   روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم
22 جهاندخت   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر)
23 جهانرخ   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
24 جیحون   نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ج