مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم ترکی برای دختر

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ ماهنی اسم دختر ترکی ترانه
۵ منجوق ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶ مونجوق ترکی = منجوق
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما اسم زیباتری است؟

لیست کامل اسمهای ترکی آذری: اسم ترکی

اسم دختر ترکی زیبا با ش، ص و ط

نام های ترکی دختر با حرف ش، ص و ط

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف شین، صاد و ط شروع می شوند

۱ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید
۲ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۳ شایلی ترکی بی همتا، بی مانند
۴ شایلین ترکی بی همتا
۵ شلاله ترکی آبشار
۶ صاباح ترکی ترکی از عربی صبح
۷ صاباح گل ترکی، فارسی صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل
۸ طرلان ترکی ترلان، نوعی پرنده، باز شکاری
۹ طغاترکان ترکی نام دختر الغ بیک گورکان
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ش، ص و ط به نظر شما اسم زیباتری است؟

اسم دختر ترکی با س

نام های ترکی دختر با حرف س

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف سین شروع می شوند

۱ سارالماز ترکی ناپژمردنی، بدون خزان
۲ سارای ترکی ماه زرد، ماه شب چهارده، مرکب از ساره (زرد) + آی (ماه)
۳ ساغر ترکی اسم ترکی زیبا به معنی جام شراب
۴ سان آی فارسی,ترکی زیبا و درخشان ماننده ماه
۵ ساناز ترکی نوعی گل، نادر، کمیاب
۶ سانای ترکی مهنام، بلند آوازه و گرامی، بی قرار
۷ سانلی ترکی معروف، نامدار
۸ سایا ترکی,فارسی در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.
۹ سایمان ترکی,کردی سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.
۱۰ سلدا ترکی کوهستان
۱۱ سلماز ترکی سولماز
۱۲ سلنا ترکی سولنا، خدای ماه ، مجازا ماه
۱۳ سلینا ترکی به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی ، مانند سیل ، خروشان ، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد
۱۴ سودا ترکی عشق، سودا
۱۵ سوگل ترکی سوگلی
۱۶ سوگلی ترکی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
۱۷ سولماز ترکی همیشه شاداب
۱۸ سولینا فرانسه,ترکی رسمی، مقدس، موقر، محترم، با احترام، با تشریفات
۱۹ سونا ترکی مرغ آبزی
۲۰ سونا ترکی زیبای آبها
۲۱ سونای ترکی زیبا روی، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد
۲۲ سویل ترکی دوست داشته شده
۲۳ سویل آی ترکی دوست داشته شده، جذاب مانند ماه
۲۴ سوین ترکی عشق، محبت، علاقه شدید
۲۵ سوینچ ترکی شادی
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف س به نظر شما اسم زیباتری است؟