نام دختر با ث

اسم دختر با حرف ث

اسم فارسی اصیل دختر که با حرف ث شروع شود در لیست نام های وبسایت نام فارسی موجود نیست و فقط اسامی دختر عربی با ث وجود دارند.

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱ثریاعربی  پروین (نام ستاره ای در منظومه شمسی) اسامی ایرانی در منظومه شمسی را ببینید.
۲ثمرعربی   = ثمره، نتیجه.
۳ثمرهعربی میوه، نتیجه، حاصل، محصول.
۴ثمینعربی   گران بها، ارزشمند، قیمتی.
۵ثمینافارسی، عربی  ثمین (عربی) + ا (فارسی) گرانبها، قیمتی، با ارزش.
۶ثنانام عربی  سپاس، ستایش، شکر، دعا.
۷ثمینهعربی گران بها، قیمتی.
www.NameFarsi.com