اسم دختر با ژ

نام دختر با ژ

اسم دختر فارسی با حرف ژ

زیباترین اسم های دخترانه با ژ

اسم با ژ

قبل از مشاهده لیست اسامی دخترونه با ژ، بد نیست اشاره کنیم که بسیاری از نام های زیبا با حرف ژ اسامی کردی هستند. اسم های زیبای خوش آوا که اغلب معانی لطیف و خاصی دارند. اسمهایی که شامل حرف ژ در میان نام هستند نیز اغلبا ریشه کوردی دارند. اسم هایی مثل روژین، روژان، داژیار و فوژان. در ادامه اسامي فارسي دختر با ژ را می بینید و در جدول صفحه بعد نامهای دخترانه با ژ با سایر ریشه ها.

اسامی فارسی دختر با ژ

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ ژاله   قطره باران که روی برگ گیاهان می نشیند، شبنم. از اسم های برگرفته از طبیعت.
۲ ژامک   اسم باستانی به معنی آینه.
۳ ژانیا   از نام های باستانی.
۴ ژاوا  جاوه، نام قسمتی از اقیانوس هند که میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو قرار گرفته.
۵ ژاییژ   شراره آتش.
۶ ژرفا   عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی.
۷ ژرفی   = ژرفا، عمق.
۸ ژرفین   عمیق، دارای عمق زیاد.
۹ ژون   بت، صنم. صنم نیز خود نام دخترانه با ریشه عربی است.
۱۰ ژیژیس   اسم ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی اسم دخترانه
۱۱ ژیلا   ژاله، تگرگ.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ژ

اسم دختر با ژ
اسم با ژ