اسم پسرانه با حرف ک

اسم پسر با ک

فهرست نام پسر ایرانی با حرف کاف

اسم های پسر با ک که بیشترشان ریشه عربی دارند و اسم پسر مذهبی محسوب می شوند. اما در این بین اسم کاوه را نیز مشاهده می کنید. اسمی که ریشه اوستایی دارد. در صفحه اول اسامی پسرانه با کاف دیدیم که خیلی از نام های پسر با ک برگرفته از نام کاوه هستند. یا ارتباطی با این اسم دارند. مثل اسم کاوان، کارن، کابی.

نام پسر با ک
اسم پسر ایرانی با ک

اسامی پسرانه ایرانی با ک

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ کاد عبری نام پسر یعقوب (ع).
۲ کارانوس  یونانی  از سرداران سپاه اسکندر مقدونی.
۳ کارو ارمنی نوید دهنده، اسم ارمنی برای پسر.
۴ کاظم  عربی  فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان.
۵ کافی الدین عربی لایق و کارآمد در دین.
۶ کال  پارتی  نام همسر شرمیون.
۷ کامل عربی بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده.
۸ کاوه  اسم اوستایی، پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش.
۹ کرام الدین عربی بزرگوار دین.
۱۰ کردعلی  فارسی، عربی  کرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه).
۱۱ کرم اسم عربی بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان.
۱۲ کرم الله  عربی  بخشش و لطف خداوند.
۱۳ کریشنا سنسکریت رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو.
۱۴ کریم  عربی  بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند.
۱۵ کسا عربی عبای ضخیم.
۱۶ کلیم  عربی  هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع).
۱۷ کلیم الله عربی آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع).
۱۸ کمال  عربی  بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی.
۱۹ کمال الدین عربی کامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد.
۲۰ کمال الملک  عربی  آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری.
۲۱ کمیل عربی نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد.
۲۲ کیسان  نام عربی  لقب مختار ثقفی.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ک

که شامل اسم های پسرانه با حرف ک که ریشه فارسی دارند هست.

نظرسنجی اسم پسر با ک

به نظر شما زیباترین اسامی پسرانه با ك کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.