اسم پسر از پ

اسم پسر با پ

لیست کامل نام پسر ایرانی با حرف پ

شامل اسم های زیبای پسر ایرانی (اسم کردی، اوستایی، عربی و …) با حرف پ

اسم پسر ایرانی با پ
اسم ایرانی برای پسر

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱پاپریکاسم کردی  نام گیاهی خوشبو (نگارش کردی: پاپریک)
۲پاپکفارسی، کردی استوار، به معنای پدر کوچک، از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی، اسم پسر ساسان موبد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی
۳پاتیراآشوری  فراوانی
۴پادارکردی  ثابت (نگارش کردی : پادار)
۵پاداشکردی  مزد، دستمزد، اجر کار خوب، جزا، مکافات نیکی (نگارش کردی: پاداش)
۶پاداشتکردی  = پاداش، جزا (نگارش کردی: پاداشت)  نام پسر ایرانی
۷پادشااسم کردی حاکم (نگارش کردی: پاوشا)
۸پارسیسیونانی  شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی
۹پایارکردی پایدار، مستحکم، مقاوم
۱۰پرداداوستایی، پهلوی  نخستین آفریده
۱۱پرشاناوستایی، پهلوی  رزمجو
۱۲پرشیاانگلیسی  ایران
۱۳پرویزاوستایی، پهلوی  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
۱۴پریامیونانی  در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد
۱۵پشتیسارکردی  یاور (نگارش کردی : پشتیار)
۱۶پنجعلیفارسی، عربی  پنج (فارسی) + علی (عربی) مرکب از پنج (پنجه) + علی (بلند مرتبه)
۱۷پورشسباوستایی، پهلوی  نام پدر زردشت؛ اسم اوستایی؛
۱۸پولااسم کردی  فولاد
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با پ

اسم پسر از پ
نام پسر با پ